สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
Department of Education

การปฎิบัติที่เป็นเลิศ (BEST PRACTICES)

1. โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา   โรงเรียนวัดพิชัยญาติ
2. การส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ด้วยกระบวนการ CCE   โรงเรียนวัดรัชฎาธิฐาน
3. กระบวนการทำงานเชิงระบบโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET)   โรงเรียนวัดรัชฎาธิฐาน
4. เรียนรู้คู่โขน   โรงเรียนวัดพระพิเรนทร์
5. โครงการโรงเรียนคุณธรรม   โรงเรียนราชบพิธ
6. โครงการส่งเสริมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้แนวใหม่เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสาร ห้องเรียนไอสไตน์   โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส
7. โครงการลูกเสือช่อสะอาดราชบพิธ   โรงเรียนราชบพิธ
8. โรงเรียนสองศาสนา   โรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่ง (มานะราษฎร์บำรุง)
9. หนังสือทำมือ   โรงเรียนมีนบุรี
10. โครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในโรงเรียนศิริวังวิทยาคาร   โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร
11. ชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ
12. หมากรุกไทย   โรงเรียนขุมทอง(เพชรทองคำอุปถัมภ์)
13. โรงเรียนวิถีพุทธ   โรงเรียนสังฆประชานุสสรณ์
14. โครงการยกระดับการการสอนแบบPLC   โรงเรียนวัดแสนสุข
15. การพัฒนาทักษะชีวิต ส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียน สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   โรงเรียนทดสอบ
16. การสวดโอ้เอ้วิหารราย   โรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก
17. สอนเสริมเพื่อแก้ไขปัญหาการอ่าน   โรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์
18. โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ   โรงเรียนวัดนวลจันทร์
19. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ   โรงเรียนหัวหมาก
20. คุณธรรมนำชีวิต ประดิษฐาราม   โรงเรียนวัดประดิษฐาราม
21. การจัดการเรียนรู้แบบ "4 (Four) Active"   โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
22. โรงเรียนรักการอ่าน   โรงเรียนวัดทองนพคุณ
23. รูปแบบการจัดกิจกรรม Prayamon Healthy Factory   โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
24. รูปแบบการจัดกิจกรรม โครงงานผักตบชวารักษาสิ่งแวดล้อม   โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
25. 7 Steps บันได 7 ขั้น (Ratchanadda Model)   โรงเรียนวัดราชนัดดา
26. สืบสาน เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมไทยรามัญบางกระดี่   โรงเรียนวัดบางกระดี่
27. สืบสาน เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมไทยรามัญบางกระดี่   โรงเรียนวัดบางกระดี่
28. โรงเรียนส่งเสริมวิชาการ   โรงเรียนพิชัยพัฒนา
29. สถานศึกษาปลอดภัย สุขภาพ อนามัยดี   โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ
30. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   โรงเรียนวัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ)
31. การดำเนินการกิจกรรมออมทรัพย์นักเรียน   โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี
32. โครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเลิศ   โรงเรียนวัดลำกระดาน
33. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ   โรงเรียนวัดลำกระดาน
34. โครงการคุณธรรมในสถานศึกษา   โรงเรียนวัดหลักสี่ (ทองใบ ทิวารี)
35. โครงการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)   โรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้ม
36. การสวดโอ้เอ้วิหารราย เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการอ่าน การใช้เสียงที่ถูกต้องตามทำนองสวดและเพื่อเป็นพื้นฐานในการขับร้องเพลงประเภทต่างๆ   โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า
37. ชุดนิทานเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนวัดลาดพร้าวโดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม   โรงเรียนวัดลาดพร้าว
38. การเสริมสร้างทักษะชีวิตและส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น โรงเรียนวัดลาดพร้าว   โรงเรียนวัดลาดพร้าว
39. กิจกรรมเศรษฐีน้อย(การออมเงิน)   โรงเรียนวัดภาษี
40. กิจกรรมธนาคารโรงเรียนกับการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงโดยใช้เทคนิค P-D-C-A ปีการศึกษา 2561   โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์
41. อ่านได้ เขียนได้ ใช้ภาษา พัฒนาผู้เรียน   โรงเรียนวัดบำรุงรื่น
42. ส้มเขียวหวานบางมด   โรงเรียนรางราชพฤกษ์ (นุชมีอุทิศ)
43. กีฬาหมากกระดาน (หมากฮอส และหมากรุก )   โรงเรียนรางราชพฤกษ์ (นุชมีอุทิศ)
44. โรงเรียนปลอดภัยพัฒนาคุณภาพชีวิต   โรงเรียนวัดทอง (อุดมศิลปวิทยาคาร)
45. การจัดการเรียนรู้บูรณาการ STEAM Education   โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบ
46. การแสดงตีกลองจีนและเชิดสิงโต   โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์
47. โครงการนาทีสร้างเศรษฐี   โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย
48. การประกวดสื่อการสอนแบบป๊อบอัพ   โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว
49. โครงการโรงเรียนสองภาษา   โรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ)
50. สิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 7 step   โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์
51. การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขบนความแตกต่างทางศาสนา   โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
52. โรงเรียนที่จัดกิจกรรมภาษาไทยดีเด่น   โรงเรียนสุเหร่าสนามกลางลำ
53. การแข่งขันกีฬาเทควันโดนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร   โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว
54. โรงเรียนส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม   โรงเรียนออเงิน(อ่อน – เหม อนุสรณ์)
55. การประกวดการอ่านพระราชนิพนธ์เรื่อง “ทองแดง”   โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว
56. “สืบสานมารยาทไทย ดำรงไว้เอกลักษณ์ชาติ”   โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
57. การบูรณาการแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติเพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตแบบพอเพียงในเด็กปฐมวัย   โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
58. โครงการโรงเรียนไทยสู่ความเป็นเลิศ   โรงเรียนคันนายาว ( ธารินเจริญสงเคราะห์ )
59. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน   โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น
60. หนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์   โรงเรียนวัดบัวผัน
61. รางวัลพระราชทาน รางวัลเกียรติคุณสัญญา ธรรมศํกดิ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับประถมศึกษา   โรงเรียนวัดศาลาแดง
62. ความสำเร็จในการจัดการศึกษา   โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง
63. รักอ่าน รักเขียน สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ   โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา
64. แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการจัดกิจกรรมธนาคารโรงเรียนวัดหนองใหญ่ โดยใช้เทคนิค P-D-C-A   โรงเรียนวัดหนองใหญ่
65. กิจกรรมสวดมนต์สรภัญญะทุกวันพระ   โรงเรียนซอยแอนเนกซ์ (กาญจนาภิเษก 2)
66. วิชาการก้าวไกล ไหว้แบบไทยอย่างสวยงาม   โรงเรียนวัดดิสหงสาราม
67. โรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์   โรงเรียนวัดบึงบัว
68. การจัดประสบการณ์โดยใช้ทักษะความคิดสร้างสรรค์บูรณาการ (BBL) FOR ART LEARNING   โรงเรียนวัดสะแกงาม
69. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School)   โรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์)
70. โครงการเกษตรพอเพียงเพื่อการเรียนรู้   โรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์)
71. การรักษาระดับคุณภาพมาตรฐานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6   โรงเรียนวัดเกาะ
72. “IMM THE ADVENTURE TEAM สร้างเด็กดีมีคุณธรรม”   โรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม
73. รักการอ่าน สานสัมพันธ์ ฉันท์ครอบครัว   โรงเรียนวัดปริวาศ
74. กิจกรรมการเดินสวนสนามของลูกเสือ – ยุวกาชาด   โรงเรียนวัดราชสิทธาราม
75. โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชา   โรงเรียนกลางคลองสอง(พร ดีเจริญ)
76. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย   โรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์)
77. แนวทางส่งเสริมผู้เรียนตามศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ   โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม
78. กิจกรรมการประดิษฐ์และเชิดหุ่นมือสู่ความเป็นเลิศ   โรงเรียนวัดนาคนิมิตร
79. เป็นโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O - NET สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชาต่อเนื่อง 7 ปี ปีการศึกษา 2555 - 2561   โรงเรียนคลองกลันตัน(มีสุวรรณอนุสรณ์)
80. การใช้ภาษาไทยดีเด่นของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา   โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง (งามศิริวิทยาคาร)
81. การฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองแขม (สหราษฎร์บูรณะ) โดยโครงการรักการอ่าน   โรงเรียนวัดหนองแขม(สหราษฎร์บูรณะ)
82. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โครงการเสริมสร้างคุณภาพโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ   โรงเรียนวัดสารอด
83. โครงการโรงเรียนส่งเสริมการอ่าน   โรงเรียนวัดโพธิ์ (ราษฏร์ผดุงผล)
84. การปลูกฝังวินัยเชิงบวกตามหลักความดีสากล ๕ ประการ   โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา
85. การพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้   โรงเรียนพหลโยธิน (พ่วงเจริญอุปถัมภ์)
86. โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ CCE (Child Centreed Education) ร่วมกับมูลนิธิชิน โสภณพนิช   โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์
87. บริหารจิตเจริญปัญญาด้วยพระคาถาชินบัญชร   โรงเรียนวัดอินทรวิหาร
88. การทักทาย ธรรมสวัสดี   โรงเรียนวัดสน
89. โครงการรักการอ่าน   โรงเรียนสวัสดีวิทยา
90. ยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o – net)   โรงเรียนสวัสดีวิทยา
91. โครงการอิ่มท้อง สมองดี   โรงเรียนสวัสดีวิทยา
92. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ   โรงเรียนสวัสดีวิทยา
93. โครงการโรงเรียนรักการอ่าน   โรงเรียนสวัสดีวิทยา
94. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   โรงเรียนสวัสดีวิทยา
95. -   โรงเรียนลำบุหรี่พวง
96. สถานศึกษาปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี   โรงเรียนวัดบึงทองหลาง
97. กีฬาฟุตบอล   โรงเรียนวัดบึงทองหลาง
98. ปฐมวัยใส่ใจ ฟัง อ่าน พูด ด้วยนิทาน   โรงเรียนวัดกระจับพินิจ
99. เด็กดีมีคุณธรรม น้อมนำความเป็นไทย   โรงเรียนวัดกระจับพินิจ
100. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น   โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร
101. โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน)   โรงเรียนวัดช่องลม
102. การส่งเสริมการอ่าน   โรงเรียนวัดคู้บอน(วัฒนานันท์อุทิศ)
103. รักษาสิ่งแวดล้อม   โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์
104. พัฒนาการอ่านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และทักษะการคิดคำนวณ (Read Thai Read English and Speed Math)   โรงเรียนวัดดีดวด
105. โรงเรียนวิถีพุทธวิถีธรรม   โรงเรียนวัดทองใน
106. โครงการเสริมสร้างคุณภาพโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง โดยกรุงเทพมหานคร ร่วมกับมูลนิธิชิน โสภณพนิช   โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
107. โครงการห้องเรียนสะอาด บรรยากาศวิชาการ   โรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ)
108. โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย   โรงเรียนวัดมงคลวราราม (สมพรพสกสรรค์)
109. โรงเรียนปลอดขะ (Zero Waste School)   โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย
110. ไหว้งามตามแบบไทย   โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์
111. SME เหรียญโปรยทาน   โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม(หนู-บุตรอุปถัมภ์)
112. โครงการโรงเรียนคุณธรรม   โรงเรียนวัดตรีทศเทพ
113. เทคนิคการบริหารงานวิชาการแบบเป็นทีม (กรณีการสอบชิงทุนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2) สู่ผลสำเร็จ โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2562   โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์
114. เกษตรกรน้อย   โรงเรียนสามแยกท่าไข่
115. รักษ์สิ่งแวดล้อม   โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ
116. การพัฒนาการสอนวาดภาพ ระบายสี โดยใช้แบบฝึก   โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2
117. ประติมากรรมกระดาษรีไซเคิล   โรงเรียนวัดดีดวด
118. ความรู้คู่คุณธรรม   โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์
119. การพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการของนักเรียนโรงเรียนนาหลวง   โรงเรียนนาหลวง
120. โครงการกษตรปลอดสารพิษ   โรงเรียนวัดศรีสุก (แย้มเยื้อนอุปถัมภ์)
121. ฝึกทักษะการเล่นกีฬาหมากฮอสสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   โรงเรียนวัดศรีสุดาราม
122. "กิจกรรมออมทรัพย์ทวีวัฒนา" ในโครงการจัดกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนตามรอยวิถีความพอเพียง   โรงเรียนคลองทวีวัฒนา (ทองน่วมอนุสรณ์)
123. โครงการ สถานศึกษาปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม   โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส
124. เรียนรู้คู่ขยะ สร้างภาวะ รักษ์สิ่งแวดล้อม   โรงเรียนคลองบางพรหม
125. ฝึกการออมเป็นประจำ สร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเอง   โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์
126. การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยใช้เทคนิค 6 ร่วม   โรงเรียนคงโครัดอุทิศ
127. โครงการส่งเสริมทักษะการเล่นกีฬา   โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์
128. โครงการรักการอ่าน   โรงเรียนวัดแจงร้อน
129. รายงานนวัตกรรมห้องเรียนออนไลน์ ป๑ By ครูยุวดี นุชทรัพย์ โรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือ สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร   โรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือ
130. โรงเรียนคุณธรรม   โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม
131. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักคิดอัจฉริยะ ( การเรียนรู้แบบโครงงาน)   โรงเรียนวัดรวก
132. โรงเรียนคุณธรรม   โรงเรียนวัดตะกล่ำ
133. เรื่องยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET โรงเรียนวัดบึงทองหลาง(พิทักษ์วิทยาคาร)   โรงเรียนวัดบึงทองหลาง
134. รักการอ่าน   โรงเรียนลำพะอง (ราษฎร์จำเริญบำรุง)
135. โครงการสถานศึกษาน่าอยู่แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง   โรงเรียนคลองต้นไทร (สุขล้อมอุทิศ)
136. สวดมนต์คล่องทำนองสรภัญญะ   โรงเรียนวัดทองเพลง
137. สวดมนต์คล่องทำนองสรภัญญะ   โรงเรียนวัดทองเพลง
138. สวดมนต์คล่องทำนองสรภัญญะ   โรงเรียนวัดทองเพลง
139. สุขภาพดี กีฬาเด่น   โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)
140. โครงการโรงเรียนรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2561   โรงเรียนวัดนาคกลาง
141. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
142. การบริหารจัดการเรียนร่วม   โรงเรียนวัดสุวรรณาราม
143. การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับประเทศ ครั้งที่ 37   โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์
144. รักการออม   โรงเรียนคลองลำเจียก
145. การเขียนกลอนไฮกุ   โรงเรียนคลองมะขามเทศ
146. การเชิดสิงโตเด็ก   โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร
147. ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)   โรงเรียนเสนานิคม
148. โครงงานสะเต็มศึกษา   โรงเรียนวัดประดู่บางจาก (พ่วงอุทิศ)
149. การใช้สื่อ ICT เพื่อการพัฒนาระดับผลสัมฤทธฺิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระในการสอบ O-Net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   โรงเรียนวัดบางปะกอก
150. ภูมิปัญญาท้องถิ่น   โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย
151. ความเป็นเลิศด้านกีฬา   โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีย์อนุสรณ์
152. เรียนรู้ คู่งานศิป์   โรงเรียนบางแคเหนือ
153. การพัฒนานักเรียนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการลูกเสือ   โรงเรียนงามมานะ (แผน-ทับอุทิศ)
154. กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดสู่ความเลิศด้านหมากรุกไทย   โรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก
155. กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดสู่ความเลิศด้านหมากรุกไทย   โรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก
156. กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดสู่ความเลิศด้านหมากรุกไทย   โรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก
157. กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดสู่ความเลิศด้านหมากรุกไทย   โรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก
158. สถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561   โรงเรียนวัดศาลาแดง
159. การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่ 37 นครระยองเกมส์   โรงเรียนประชาบำรุง
160. การไหว้   โรงเรียนวัดบางบอน(พิมพ์ จันแต้อุปถัมภ์)
161. โครงการเสริมทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์(ในรูปแบบสะเต็มศึกษา) ระดับชั้นประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)   โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)
162. การบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรในโรงเรียนมีนบุรี   โรงเรียนมีนบุรี
163. การเรียนรู้สู่โครงงาน   โรงเรียนมีนบุรี
164. การพัฒนาทักษะการอ่าน เพื่อสร้างพื้นฐานการเรียนรู้สู่ผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑   โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1
165. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการสอบ O-Net   โรงเรียนวัดพระยาทำ
166. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ   โรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ
167. โครงการโรงเรียนสองภาษา   โรงเรียนวัดดอน
168. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ วิถีธรรม   โรงเรียนบ้านนายสี
169. การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนสู่ความเป็นวิถีพุทธ   โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม (สินทรัพย์อนุสรณ์)
170. ทักษะอาชีพ   โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ
171. เด็กดีศรีบ้านนายผล   โรงเรียนบ้านนายผล (แม้นสุวรรณอุปถัมภ์)
172. กีฬาฟุตซอล   โรงเรียนกันตทาราราม
173. รูปแบบการพัฒนาจิตสำนึกรักษาศีล 5 ของนักเรียนโรงเรียนวัดเทพลีลา โดยใช้หลักไตรสิกขา   โรงเรียนวัดเทพลีลา
174. โครงการ “ผัก ปลูก เด็ก”   โรงเรียนบ้านเจียรดับ
175. วิถีมอญพอเพียง   โรงเรียนวัดใหม่เจริญราษฎร์
176. รอความชัดเจน   โรงเรียนสายไหม
177. การทำผ้าบาติก   โรงเรียนสุเหร่าบางมะเขือ (ปรีดี พนมยงค์ อนุสรณ์)
178. ฺ1 กระถางสร้างการเรียนรู้   โรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
179. สบู่สมุนไพรอัญชัน   โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี)
180. โครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร   โรงเรียนวัดบึงทองหลาง
181. การไหว้   โรงเรียนวัดบางบอน(พิมพ์ จันแต้อุปถัมภ์)
182. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   โรงเรียนวัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ)
183. โรงเรียนวิถีพุทธ   โรงเรียนวัดราชวรินทร์
184. การแก้ไขปัญหาการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ด้วยกิจกรรมพ่อครู แม่ครู   โรงเรียนวัดลาดบัวขาว
185. การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยโครงงานสะเต็มศึกษา เรื่องต้นอ่อนทานตะวัน   โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว (อามินเซ็นอุปถัมภ์)
186. โครงการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนการเรียนรู้   โรงเรียนสุเหร่าสนามกลางลำ
187. โครงการหนูน้อยนวดคลายเส้น   โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว (อามินเซ็นอุปถัมภ์)
188. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการเรียนรู้ นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (เรียนร่วม) โรงเรียนวัดสะแกงาม สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร   โรงเรียนวัดสะแกงาม
189. โรงเรียนวิถีพุทธ   โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์
190. นาฏศิลป์ ดนตรีไทย ดนตรีสากล   โรงเรียนวัดสุทธาราม
191. โครงการนิเทศภายในโดยการพัฒนาครูจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Collaborative Active Learning) กับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)   โรงเรียนราษฎร์บูรณะ(มูฮำหมัดอุทิศ)
192. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง   โรงเรียนวัดจันทรสโมสร
193. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนทางด้านภาษาต่างประเทศ   โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
194. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการวิจัยบทเรียนLesson Study   โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
195. การจัดการเรียนรู้โดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน   โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
196. โครงการธนาคารโรงเรียน   โรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ
197. โครงการเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในโรงเรียน สุเหร่าลำแขกตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   โรงเรียนสุเหร่าลำแขก
198. กิจกรรมสุนทรียภาพด้านดนตรี   โรงเรียนวัดกก
199. อ่านได้ทุกคน สู่ ความฝันที่เป็นจริง   โรงเรียนคลองทรงกระเทียม
200. การสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ   โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง
201. โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริแบบเศรษฐกิจพอเพียง   โรงเรียนบางเชือกหนัง(พูนบำเพ็ญอนุสรณ์)
202. กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบ "ตารางเก้าช่อง"   โรงเรียนวัดช่องลม
203. โครงการ ปลูกฝังลูกรักเป็นนักอ่านของนักเรียนระดับปฐมวัย   โรงเรียนวัดช่องลม
204. โรงเรียนดี วิถีอิสลาม   โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
205. สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง   โรงเรียนผลลีรุ่งเรือง
206. การบูรณาการสอนเชิงรุกแบบอะคิตะ (Akita Action)   โรงเรียนราชมนตรี (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล)
207. เรียนรู้คู่โครงงาน   โรงเรียนวัดทองเพลง
208. ผดุงคุณภาพและสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาความสามารถ ด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนตามโครงการรักการอ่าน   โรงเรียนวัดคณิกาผล
209. โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   โรงเรียนเพชรถนอม
210. มารยาทงามสืบสานวัฒนธรรมไทย   โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง (งามศิริวิทยาคาร)
211. การส่งเสริมการอ่านผ่านหนังสือเล่มเล็ก   โรงเรียนปลูกจิต
212. บ้านทักษะชีวิต   โรงเรียนวัดแป้นทอง (สามวาวิทยา)
213. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม
214. โครงการกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน   โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์
215. การจัดประสบการณ์การเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาทักษะการบริหารจัดการชีวิตเด็กปฐมวัย (Active Learning to Executives function: AL to EF)   โรงเรียนวิชากร
216. สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี   โรงเรียนวัดพลมานีย์
217. การดำเนินการแก้ปัญหาการอ่านของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   โรงเรียนวิชากร
218. โครงการโรงเรียนคุณธรรม   โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม
219. โรงเรียนธนาคารเพื่อการออม   โรงเรียนวัดพลมานีย์
220. ไหว้งามตามแบบไทย   โรงเรียนการเคหะท่าทราย
221. มวยไทย   โรงเรียนวัดราชคฤห์
222. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาเปตอง   โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม
223. การออม   โรงเรียนวัดสามง่าม
224. โครงการ 7 % เด็กไทยซ้อนท้ายใส่หมวก   โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอุทิศ)
225. โครงการรักการอ่าน   โรงเรียนวัดคลองเตย
226. การเรียนรู้สู่อาชีพ   โรงเรียนลำเจดีย์
227. โรงเรียนไทยสู่การเป็นเลิศ   โรงเรียนแดงเป้า (สิงสุขบูรณะ)
228. นวัตกรรมกระบวนการเพื่อการสร้างวินัยเชิงบวกแก่ผู้เรียน   โรงเรียนวัดสุขใจ
229. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา   โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)
230. โครงการรักการอ่าน   โรงเรียนวัดคณิกาผล
231. ยุวเกษตรกรต้นอ่อนทานตะวัน   โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม
232. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ   โรงเรียนสุเหร่าซีรอ(ราษฎร์สามัคคี)
233. หนูน้อยนักวิทยาศาสตร์   โรงเรียนวัดกำแพง
234. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   โรงเรียนวัดทองศาลางาม
235. เด็กปฐมวัย ไหว้สวย   โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม
236. กิจกรรมชุมชน ๒ วัฒนธรรม   โรงเรียนสุเหร่าศาลาแดง
237. นาฏศิลป์ไทย   โรงเรียนวัดลาดกระบัง(ศีลาภิรัตอุปถัมภ์)
238. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ   โรงเรียนวัดนิมมานรดี
239. KLONGKAJA Model เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และการจัดการขยะในโรงเรียน ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   โรงเรียนคลองกะจะ
240. โครงการสอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   โรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า
241. อนุรักษ์โขนไทย   โรงเรียนวัดโพธินิมิตร
242. วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา   โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา
243. โรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์   โรงเรียนวัดใต้ (ราษฎรนิรมิต)
244. การพัฒนารากฐานการอ่านสู่ความเป็นเลิศ   โรงเรียนวัดกำแพง
245. โครงการโรงเรียนสองภาษา   โรงเรียนวัดดอน
246. การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯครั้งที่ 25 ระดับจังหวัด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับกรุงเทพมหานคร   โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
247. การแข่งขันตอบปัญหายุวกาชาด ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ   โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
248. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเดินสวนสนาม ระดับประเทศ และ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับกรุงเทพมหานคร   โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
249. โรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์   โรงเรียนบ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์)
250. ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน ระดับชาติ (National Test: NT)   โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์
251. เด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ   โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์
252. โครงการส่งเสริมสุขภาพ   โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน
253. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ด้วยกระบวนการ 5 ร่วม   โรงเรียนวัดราชผาติการาม
254. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนหลักสูตรสองภาษา (ไทย-จีน)   โรงเรียนวัดราชผาติการาม
255. มารยาทงามตามแบบไทย (ด้านการไหว้)   โรงเรียนวัดหัวกระบือ
256. หมากรุกไทย   โรงเรียนขุมทอง(เพชรทองคำอุปถัมภ์)
257. โครงงานรีไซเคิลเพื่อชีวิต   โรงเรียนวัดพิชัย
258. วัฒนธรรมสร้างคนผ่านคีตดุริยนาฏศิลป์   โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ
259. โรงเรียนคุณธรรม 4R   โรงเรียนวัดคฤหบดี(จันทรสถิตย์)
260. การประกวดวงเมโลเดียน ระดับประถมศึกษา ประเภทนั่งบรรเลง ( Concert Band ) ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ   โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย
261. โครงการธนาคารขยะ (Recycle)   โรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์
262. โครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของโรงเรียนวัดสีชมพู สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร   โรงเรียนวัดสีชมพู
263. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง   โรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์
264. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC)   โรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์
265. ยังค้นไม่พบ   โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล)
266. ส่งเสริมดนตรีนาฎศิลป์   โรงเรียนวัดโพธิ์แก้ว (กระวลราษฎร์วิทยา)
267. ธนาคารขยะ   โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช(ราชทัณฑ์อุปถัมภ์)
268. โครงการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้   โรงเรียนวัดราชสิงขร
269. การสวดมนต์   โรงเรียนวัดประยุรวงค์
270. โรงเรียนคุณธรรม   โรงเรียนสุโขทัย
271. จิตอาสา   โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม
272. แก้ไขปัญหาและพัฒนาการอ่านของนักเรียน   โรงเรียนวัดช่องนนทรี
273. ส่งเสริมทักษะการเล่นกีฬา   โรงเรียนวัดช่องนนทรี
274. โครงการมารยาทงามตามแบบไทย   โรงเรียนวัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ)
275. กิจกรรมสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ   โรงเรียนวัดเวฬุราชิณ
276. การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   โรงเรียนวัดชัยมงคล
277. คุณภาพผู้เรียน   โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์
278. กระบวนการบริหารและการจัดการ   โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์
279. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์
280. การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และวัดผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์สู่ความเป็นเลิศ (PCNE)   โรงเรียนประชานิเวศน์
281. การพัฒนาด้านคุณภาพผู้เรียน   โรงเรียนลำผักชี
282. การดำเนินงานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   โรงเรียนลำผักชี
283. การดำเนินงานด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   โรงเรียนลำผักชี
284. Be healthy @ อยู่เป็นสุข   โรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์
285. พัฒนาทักษะด้านดนตรี   โรงเรียนสวนลุมพินี
286. โครงการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ผ่านการสอนแบบ Active Learning การจัดการชั้นเรียน เชิงบวกและการนิเทศภายในแนวใหม่ ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) มุ่งสู่มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา อย่างยั่งยืน   โรงเรียนสุเหร่าลำแขก
287. หนึ่งห้องเรียน หนึ่งภูมิปัญญา สู่วิชาชีพ   โรงเรียนวัดบางสะแกนอก
288. กิจกรรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ   โรงเรียนวัดมงคลวราราม (สมพรพสกสรรค์)
289. โครงการโรงเรียนรักการอ่าน (โรงเรียนแกนนำการอ่าน)   โรงเรียนวัดทองสุทธาราม
290. การนิเทศเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ   โรงเรียนวัดท่าพระ
291. โครงการเกษตรปลอดสารพิษ   โรงเรียนบ้านเกาะ
292. โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนเทพวิทยา สำนักงานเขตลาดพร้าว   โรงเรียนเทพวิทยา
293. การพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนได้   โรงเรียนคลองสอง
294. สถานศึกษาปลอดภัย   โรงเรียนวัดตรีทศเทพ
295. กิจกรรมคุณธรรมนำสุข   โรงเรียนวัดกก
296. ศิลปะสร้างสรรค์ สร้างสุข ยุคการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning   โรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ์)
297. การคัดลายมือ   โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์
298. การจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง   โรงเรียนแจ่มจันทร์
299. แนวทางพัฒนาผู้เรียนด้วยโมเดลไผ่ตัน ๔.๐   โรงเรียนวัดไผ่ตัน
300. กิจกรรมธนาคารโรงเรียนกับการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงโดยใช้เทคนิค P-D-C-A ปีการศึกษา 2562   โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์
301. การประกวดวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษา งานเทิดไท้องค์รสชัน ประจำปี2562 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามเเห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองเก้า เขตหนองจอก กรุงเทพมหานาคร   โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
302. โครงการแข่งขันทักษะวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนาปีที่ 60 ณ วัดปากบ่อ แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร วันที่ 12 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562   โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
303. สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร จัดการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ the heart of giving   โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
304. โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการป้องกันสาธารณภัยในสถานศึกษา   โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
305. การเเข่งประกวดวาดภาพศูนย์วิชาการเครือข่ายที่ 32 โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย เขตประเวศ   โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
306. บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (์ไทยเเลนด)์จำกัด จัดกระกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อความสุขของฉัน   โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
307. การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ (กีฬาวู้ดบอล) รอบภาค จ.ปราจีนบุรี   โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
308. การแข่งขันการวาดภาพระบายสีในหัวข้อต้นข้าวในจินตนาการของหนู กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว   โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
309. กิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ให้มีเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับของสังคม จัดโดยคุรุสภา   โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
310. การพัฒนาสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่และความปลอดภัยภายในสถานศึกษา   โรงเรียนวัดคลองใหม่
311. การพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ   โรงเรียนคลองปักหลัก
312. โครงการโรงเรียนสองภาษา(ไทย-อังกฤษ)   โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร
313. เครื่องปั้นดินเผาจันทร์ใน   โรงเรียนวัดจันทร์ใน
314. กระบวนการจัดการความรู้   โรงเรียนวัดขุนจันทร์
315. โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ งานแนะแนวโรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์)   โรงเรียนวัดบางนาใน
316. โรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์   โรงเรียนวัดบางนาใน
317. Robot Design   โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์
318. นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม   โรงเรียนสุเหร่าทางควาย
319. กิจกรรมการเล่านิทานประกอบท่าทางสู่ความเป็นเลิศ   โรงเรียนวัดนางนอง(พิพัฒน์)
320. การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น "โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย"   โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา
321. กิจกรรมแม่ไก่ลูกไก่   โรงเรียนประภาสวิทยา
322. สถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข (โรงเรียนแกนนำการอ่าน)   โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์)
323. โครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร   โรงเรียนประภาสวิทยา
324. กิจกรรมธนาคารโรงเรียน   โรงเรียนเสนานิคม
325. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน   โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน
326. โครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา
327. กิจกรรมการเดินสวนสนามของลูกเสือ – ยุวกาชาด   โรงเรียนวัดราชสิทธาราม
328. รักษ์สิ่งแวดล้อม   โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ
329. การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานโรงเรียน   โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
330. โครงการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ปีที่ ๓   โรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้ม
331. กีฬาหมากกระดาน (หมากฮอส และหมากรุก )   โรงเรียนรางราชพฤกษ์ (นุชมีอุทิศ)
332. ส้มเขียวหวานบางมด   โรงเรียนรางราชพฤกษ์ (นุชมีอุทิศ)
333. กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง   โรงเรียนตำบลขุมทอง (ประชาอุทิศ)
334. นวัตกรรมป่าชายเลนผืนสุดท้ายของกรุงเทพมหานคร   โรงเรียนวัดแสมดำ
335. กีฬาบาสเกตบอล   โรงเรียนวัดสุวรรณ
336. โครงการอ่านสร้างสุขยกกำลังสุขในสถานศึกษา   โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา
337. “ประติมากรรมกระดาษรีไซเคิล”   โรงเรียนวัดดีดวด
338. รูปแบบการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนบ้านบางกะปิ (ฺฺBANBANG-KAPI GENIUS MODEL)   โรงเรียนบ้านบางกะปิ
339. โครงการโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ   โรงเรียนประชาภิบาล
340. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ/ความสามารถของร่างกายและส่งเสริมพัฒนาทางด้านทักษะกีฬา   โรงเรียนวัดดาวคนอง
341. วิชาการก้าวไกล ไหว้แบบไทยอย่างสวยงาม   โรงเรียนวัดดิสหงสาราม
342. โครงการ Project Approach   โรงเรียนวัดอุดมรังสี
343. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกความเป็นไทย   โรงเรียนวัดอุดมรังสี
344. SME เหรียญโปรยทาน   โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม(หนู-บุตรอุปถัมภ์)
345. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง   โรงเรียนวัดธาตุทอง(เรือนเขียวสะอาด)
346. การออมวันละนิดตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   โรงเรียนบางจาก (นาคเผื่อนอุปถัมภ์)
347. การพัฒนาการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยกระบวนการ BBL   โรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศราราม
348. โรงเรียนรักการอ่าน   โรงเรียนวัดไทร
349. การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขบนความแตกต่างทางศาสนา   โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
350. มปณ.ร่วมใจพัฒนาสร้างจิตอาสา   โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส
351. สิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยใช้แนวทาง Kaizen 8 step   โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์
352. มารยาทไทย   โรงเรียนพิชัยพัฒนา
353. การทำเปเปอร์มาเช่   โรงเรียนคลองมะขามเทศ
354. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Ricoh R-Cademy Part 1 Award FY19   โรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน
355. รางวัลเหรียญทองแดง Ricoh R-Cademy Part 2 Award FY19 ด้านความปลอดภัยในโรงเรียน   โรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน
356. “การพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย “การอ่านออกเขียนได้” เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ การทดสอบ NT   โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์
357. (Best Practice) การสอนแบบโครงงาน (Project Approach)   โรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ(พุ่มประดับราษฎร์สามัคคี)
358. (Best Practice) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-NET)   โรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ(พุ่มประดับราษฎร์สามัคคี)
359. กิจกรรมบ้านทักษะชีวิต   โรงเรียนวัดสิตาราม
360. ผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 : โครงการพัฒนาความสามารถด้านภาษาสู่ความรอบรู้ด้านสุขภาวะ   โรงเรียนบ้านลาดพร้าว
361. โครงการแก้ปัญหาการอ่านในโรงเรียน   โรงเรียนวัดกระโจมทอง
362. โรงเรียนมีความสะอาด   โรงเรียนวัดพิกุล
363. ดนตรีสากล(วงเมโลเดียน)   โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี
364. งานอาชีพตามกลุ่มสนใจ ประกอบด้วย 11 งานอาชีพ   โรงเรียนคลองกุ่ม(เสรีไทย อนุสรณ์)
365. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ   โรงเรียนวัดบางขุนนนท์
366. การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร   โรงเรียนวัดสุทัศน์
367. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี   โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม
368. เสริมสร้างคุณภาพโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ   โรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร)
369. กิจกรรมการสนทนาภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ 1 วัน (English Speaking Day)   โรงเรียนวัดยางสุทธาราม
370. โครงการโรงเรียนคุณธรรม   โรงเรียนวัดศาลาครืน
371. การสร้างความเป็นเลิศทางศิลปะ   โรงเรียนสุเหร่านาตับ
372. เกษตรในโรงเรียน “ผักดีไม่มีสารพิษ ธุรกิจการเกษตร”   โรงเรียนสถานีพรมแดน(รักษาศุขราษฎร์บำรุง)
373. แผนพัฒนาหลักสูตรวิชาอาชีพในสถานศึกษา ในการพัฒนาพัฒนาทักษะอาชีพในโครงการพระราชดำริฯของนักเรียน โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ ฯ   โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
374. เกมลิเกฮูลู   โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่
375. รักการอ่าน   โรงเรียนวัดทิพพาวาส
376. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   โรงเรียนวัดทิพพาวาส
377. ประหยัด รัการออม   โรงเรียนวัดทิพพาวาส
378. กริยางามตามแบบไทย   โรงเรียนบ้านนายเหรียญ
379. สวนผักในเมือง   โรงเรียนวัดใหม่อมตรส
380. อันตรายจากการใช้โฟม   โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์
381. โครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์
382. การทักทาย ธรรมสวัสดี   โรงเรียนวัดสน
383. โครงการส่งเสริมทักษะการเล่นกีฬา   โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์
384. หนังสือทำมือสื่อสร้างสรรค์   โรงเรียนมีนบุรี
385. ชื่อเรื่อง การจัดประสบการณ์โดยใช้ทักษะความคิดสร้างสรรค์บูรณาการ (BBL)FOR ART LEARNING   โรงเรียนวัดสะแกงาม
386. โรงเรียนวิถีพุทธ วิถีธรรม   โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
387. โครงการปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนศาสตร์พระราชา   โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส
388. สถานศึกษาปลอดภัย   โรงเรียนวัดจักรวรรดิ์
389. กิจกรรมการประดิษฐ์และเชิดหุ่นมือสู่ความเป็นเลิศ   โรงเรียนวัดนาคนิมิตร
390. การเดินสวนสนามยุวกาชาด   โรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร)
391. การแข่งขันเต้นประกอบเพลง   โรงเรียนบางไผ่ (บ้านนายพันแก้วขาว)
392. การแข่งขันฉีกปะภาพ   โรงเรียนบางไผ่ (บ้านนายพันแก้วขาว)
393. การแข่งขันเต้นประกอบเพลง   โรงเรียนบางไผ่ (บ้านนายพันแก้วขาว)
394. การแข่งขันคิดคำนวณ   โรงเรียนบางไผ่ (บ้านนายพันแก้วขาว)
395. การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์   โรงเรียนบางไผ่ (บ้านนายพันแก้วขาว)
396. การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์   โรงเรียนบางไผ่ (บ้านนายพันแก้วขาว)
397. การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์   โรงเรียนบางไผ่ (บ้านนายพันแก้วขาว)
398. สถานศึกษาปลอดภัย   โรงเรียนวัดประดู่บางจาก (พ่วงอุทิศ)
399. หนึ่งกระถางสร้างการเรียนรู้   โรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
400. โรงเรียนมีความสะอาด   โรงเรียนวัดพิกุล
401. อ่านผ่านคลิป   โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
402. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสิ่งแวดล้อม   โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย
403. รางวัลโรงเรียนธนาคาร   โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย
404. ประติมากรรมกระดาษรีไซเคิล   โรงเรียนวัดดีดวด
405. ได้รับรางวัลเพชรยอดพระธรรม   โรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ)
406. การแข่งขันกีฬาฮอกกี้ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย   โรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ)
407. พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด   โรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ)
408. โรงเรียนคุณธรรม   โรงเรียนสุโขทัย
409. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   โรงเรียนสวัสดีวิทยา
410. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ   โรงเรียนสวัสดีวิทยา
411. โครงการโรงเรียนรักการอ่าน   โรงเรียนสวัสดีวิทยา
412. โครงการโรงเรียนไทยสู่ความเป็นเลิศ   โรงเรียนคันนายาว ( ธารินเจริญสงเคราะห์ )
413. โครงการคุณธรรมในสถานศึกษา   โรงเรียนวัดหลักสี่ (ทองใบ ทิวารี)
414. เกษตรกรน้อย   โรงเรียนสามแยกท่าไข่
415. นักเรียนทุนส่งเสริมการศึกษา นักเรียนที่เรียนดี   โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว
416. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โครงการเสริมสร้างคุณภาพโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ   โรงเรียนวัดสารอด
417. กีฬาฟุตซอล   โรงเรียนกันตทาราราม
418. ผลิตภัณฑ์osop   โรงเรียนวัดบัวผัน
419. การติดตั้งโปรเจคเตอร์ และชุดเครื่องเสียง ครบทุกห้องเรียน   โรงเรียนสุเหร่าใหม่
420. ความสำเร็จในการจัดการศึกษา   โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง
421. โครงการโรงเรียนความดีมาตรฐานสากล   โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง
422. สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้เศรฐกิจพอเพียง   โรงเรียนผลลีรุ่งเรือง
423. โครงการรักการอ่าน   โรงเรียนวัดแจงร้อน
424. จิตอาสาพาน้องอ่าน   โรงเรียนสุเหร่าใหม่
425. การส่งเสริมการอ่าน   โรงเรียนคลองสองต้นนุ่น
426. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ยุวกาชาด)   โรงเรียนวัดรวก
427. โครงการยกระดับการสอนแบบPLC   โรงเรียนวัดแสนสุข
428. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ   โรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ
429. อนุรักษ์โขนไทย   โรงเรียนวัดโพธินิมิตร
430. การเขียนเรียงความ   โรงเรียนคลองมะขามเทศ
431. การไหว้   โรงเรียนวัดบางบอน(พิมพ์ จันแต้อุปถัมภ์)
432. สถานศึกษาปลอดภัย   โรงเรียนวัดจักรวรรดิ์
433. สบู่สมุนไพรจากดอกอัญชัน   โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี)
434. กิจกรรมโรงเรียนรักษาศีล 5 (โครงการโรงเรียนคุณธรรม)   โรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์
435. เครื่องปั้นดินเผาจันทร์ใน   โรงเรียนวัดจันทร์ใน
436. โครงการสถานศึกษาปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม   โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส
437. โครงการ Prayamon Healthy Factory อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน   โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
438. ทักษะอาชีพ   โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ
439. ทักษะอาชีพ   โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ
440. โครงการเกษตรปลอดสารพิษ   โรงเรียนวัดศรีสุก (แย้มเยื้อนอุปถัมภ์)
441. โครงการการเลี้ยงปลาเพื่อการเรียนรู้สู่อาชีพ   โรงเรียนวัดศรีสุก (แย้มเยื้อนอุปถัมภ์)
442. ส่งเสริมความสามารถด้านกีฬาเปตองสู่ความเป็นเลิศ   โรงเรียนวัดสารอด
443. กิจกรรมเศรษฐีน้อย(การออมเงิน)   โรงเรียนวัดภาษี
444. โรงเรียนสองภาษา ( English Program )   โรงเรียนวัดภาษี
445. การสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ   โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง
446. รักการอ่าน   โรงเรียนลำพะอง (ราษฎร์จำเริญบำรุง)
447. ฝึกทักษะการเล่นหมากฮอสสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   โรงเรียนวัดศรีสุดาราม
448. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   โรงเรียนกลางคลองสอง(พร ดีเจริญ)
449. พัฒนาทักษะด้านดนตรี   โรงเรียนสวนลุมพินี
450. บริหารจิตเจริญปัญญาด้วยพระคาถาชินบัญชร   โรงเรียนวัดอินทรวิหาร
451. ส่งเสริมการอ่าน สู่ความเป็นเลิศ   โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)
452. STEAM Education   โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบ
453. เด็กดีศรีบ้านนายผล   โรงเรียนบ้านนายผล (แม้นสุวรรณอุปถัมภ์)
454. เกษตรในโรงเรียน “ผักดีไม่มีสารพิษ ธุรกิจการเกษตร”   โรงเรียนสถานีพรมแดน(รักษาศุขราษฎร์บำรุง)
455. โครงการโรงเรียนสองภาษา   โรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ)
456. การสวดโอ้เอ้วิหารราย เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการอ่าน การใช้เสียงที่ถูกต้องตามทำนองสวดและเพื่อเป็นพื้นฐานในการขับร้องเพลงประเภทต่างๆ   โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า
457. นาฏศิลป์ไทย   โรงเรียนวัดลาดกระบัง(ศีลาภิรัตอุปถัมภ์)
458. โครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเลิศ   โรงเรียนวัดลำกระดาน
459. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ   โรงเรียนวัดลำกระดาน
460. การฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองแขม (สหราษฎร์บูรณะ) โดยโครงการรักการอ่าน   โรงเรียนวัดหนองแขม(สหราษฎร์บูรณะ)
461. โครงการโรงเรียนคุณธรรม   โรงเรียนวัดศาลาครืน
462. KLONGKAJA Model เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และการจัดการขยะในโรงเรียน ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   โรงเรียนคลองกะจะ
463. กิจกรรมการสวดมนต์โรงเรียนวัดบึงทองหลาง (พิทักษ์วิทยาคาร)   โรงเรียนวัดบึงทองหลาง
464. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาเปตอง   โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม
465. ยุวเกษตรกรต้นอ่อนทานตะวัน   โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม
466. เด็กปฐมวัย ไหว้สวย   โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม
467. การอ่าน   โรงเรียนทดสอบ
468. อ่านได้ เขียนได้ ใช้ภาษา พัฒนาผู้เรียน   โรงเรียนวัดบำรุงรื่น
469. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน   โรงเรียนวัดบำรุงรื่น
470. หนังสือทำมือสื่อสร้างสรรค์   โรงเรียนมีนบุรี
471. นวัตกรรม เรื่อง 4P TEAM+S Model รูปแบบการบริหารจัดการขยะรีไซเคิลและขยะอินทรีย์ แบบพอเพียงและยั่งยืนในสถานศึกษาขนาดเล็ก   โรงเรียนหัวหมาก
472. อ่านได้ทุกคน สู่ ความฝันที่เป็นจริง   โรงเรียนคลองทรงกระเทียม
473. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางนาฏศิลป์   โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
474. การบูรณาการแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติเพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตแบบพอเพียงในเด็กปฐมวัย   โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
475. อ่านคล่อง เขียนคล่อง ต้องฝึกฝน   โรงเรียนตำบลขุมทอง (ประชาอุทิศ)
476. คุณธรรมนำสุข / สุนทรียภาพด้านดนตรี   โรงเรียนวัดกก
477. การอ่านเสริมเพิ่มปัญญา   โรงเรียนสุเหร่าใหม่
478. แข่งขันฟุตบอล   โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว
479. แข่งขันฟุตบอล   โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว
480. โครงการนิเทศภายในโดยการพัฒนาครูจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Collaborative Active Learning) กับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)   โรงเรียนราษฎร์บูรณะ(มูฮำหมัดอุทิศ)
481. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ   โรงเรียนสุเหร่าซีรอ(ราษฎร์สามัคคี)
482. การพัฒนาทักษะและความสามารถของผู้เรียนทางด้านดนตรีไทย   โรงเรียนวัดสุทธาราม
483. การพัฒนาสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่และความปลอดภัยภายในสถานศึกษา   โรงเรียนวัดคลองใหม่
484. สืบสานเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมไทยรามัญบางกระดี่ ปีการศึกษา 2563   โรงเรียนวัดบางกระดี่
485. โครงการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด   โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
486. โรงเรียนคุณธรรม   โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม
487. 7 Steps บันได 7 ขั้น (Ratchanadda Model)   โรงเรียนวัดราชนัดดา
488. สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี   โรงเรียนวัดพลมานีย์
489. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานของโรงเรียน   โรงเรียนบ้านลาดพร้าว
490. โครงการนาทีสร้างเศรษฐี   โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย
491. การปั้น   โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล
492. โครงการกินดี อยู่ดี ด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง   โรงเรียนประชาภิบาล
493. โครงการโรงเรียนรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2562   โรงเรียนวัดนาคกลาง
494. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2563   โรงเรียนวัดนาคกลาง
495. บ้านทักษะชีวิต   โรงเรียนวัดแป้นทอง (สามวาวิทยา)
496. โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (สอบชิงทุนนักเรียนกรุงเทพมหานครระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2)   โรงเรียนเพชรถนอม
497. โรงเรียนธนาคารเพื่อการออม   โรงเรียนวัดพลมานีย์
498. หนึ่งห้องเรียน หนึ่งภูมิปัญญา สู่วิชาชีพ   โรงเรียนวัดบางสะแกนอก
499. การแข่งขันประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ   โรงเรียนวัดราชสิทธาราม
500. การเผยแพร่สื่อออนไลน์เพื่อพัฒนาการสอน   โรงเรียนวัดพิชัย
501. โรงเรียนดนตรีไทย 100%   โรงเรียนวัดบึงบัว
502. การฝึกบรรยายธรรม ช่วงชั้นที่ 1 – 2   โรงเรียนวัดทองใน
503. โครงการเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในโรงเรียน สุเหร่าลำแขกตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   โรงเรียนสุเหร่าลำแขก
504. กิจกรรมการสนทนาภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ 1 วัน (English Speaking Day)   โรงเรียนวัดยางสุทธาราม
505. โครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา
506. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ป. 6 โดยใช้กระบวนการ PDCA   โรงเรียนกลางคลองสอง(พร ดีเจริญ)
507. โรงเรียนคุณธรรม4R   โรงเรียนวัดคฤหบดี(จันทรสถิตย์)
508. การปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านกีฬา   โรงเรียนวัดเกาะ
509. โครงการศาสตรพระราชาปี63Bestpractice   โรงเรียนวัดใหม่เจริญราษฎร์
510. โครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   โรงเรียนคลองหนองใหญ่
511. โครงการโรงเรียนปลอดขยะด้วยแนวคิด 3Rs ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   โรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์
512. เรียนรู้คู่โครงงาน   โรงเรียนวัดทองเพลง
513. โครงการมารยาทงามตามแบบไทย   โรงเรียนวัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ)
514. โครงการโรงเรียนคุณธรรม   โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม
515. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ   โรงเรียนวัดราชผาติการาม
516. "รักษาสิ่งแวดล้อม"   โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์
517. โรงเรียนคุณธรรม   โรงเรียนวัดตะกล่ำ
518. ส่งเสริมสุนทรียภาพทางด้านดนตรี   โรงเรียนวัดดาวคนอง
519. การพัฒนารากฐานการอ่านสู่ความเป็นเลิศ   โรงเรียนวัดกำแพง
520. กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนางานอาชีพพื้นฐานให้กับผู้เรียน   โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์
521. ออมวันละนิดตามแนวคิดคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   โรงเรียนบางจาก (นาคเผื่อนอุปถัมภ์)
522. สถานศึกษาปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี   โรงเรียนวัดบึงทองหลาง
523. โรงเรียนรักการอ่าน   โรงเรียนวัดทองนพคุณ
524. การใช้สื่อ ICT เพื่อการพัฒนาระดับผลสัมฤทธฺิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระในการสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ O-Net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   โรงเรียนวัดบางปะกอก
525. โครงการปฏิรูปทั้งโรงเรียนผ่านการสอนแบบ Active learning ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)   โรงเรียนลำบุหรี่พวง
526. หนูน้อยนักวิทยาศาสตร์   โรงเรียนวัดกำแพง
527. โครงการส่งเสริมสุขภาพ   โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน
528. (Best Practice) โครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของโรงเรียนวัดสีชมพู สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดสีชมพู
529. โรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการขยะอย่างครบวงจร   โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว (อามินเซ็นอุปถัมภ์)
530. แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการจัดกิจกรรมธนาคารโรงเรียนวัดหนองใหญ่ โดยใช้เทคนิค P-D-C-A   โรงเรียนวัดหนองใหญ่
531. โครงการโรงเรียนรักการอ่าน   โรงเรียนวัดทองสุทธาราม
532. การจัดประสบการณ์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ตามโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย   โรงเรียนนาหลวง
533. โครงการผลิตสื่อจากวัสดุเหลือใช้ เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย   โรงเรียนนาหลวง
534. กิจกรรมรักการออม   โรงเรียนคลองลำเจียก
535. กิจกรรม หนูอยากรู้ (การสอนนวัตกรรมแบบProject approach)   โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล)
536. กิจกรรมออมทรัพย์   โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี
537. การพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้   โรงเรียนพหลโยธิน (พ่วงเจริญอุปถัมภ์)
538. การพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนได้   โรงเรียนคลองสอง
539. เรียนรู้คู่ขยะ สร้างภาวะ รักษ์สิ่งแวดล้อม   โรงเรียนคลองบางพรหม
540. โรงเรียนรักการอ่าน   โรงเรียนวัดไทร
541. กิจกรรมค่ายคุณธรรม   โรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า
542. โครงงานสิ่งประดิษฐ์แบบจำลองกังหันชัยพัฒนาจากเศษวัสดุ   โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
543. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19   โรงเรียนสุเหร่าใหม่
544. โครงการโรงเรียนส่งเสริมการอ่าน   โรงเรียนวัดโพธิ์ (ราษฏร์ผดุงผล)
545. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน   โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน
546. การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Intelligence Development Programme ( IDP )   โรงเรียนปลูกจิต
547. การทำผ้าบาติก   โรงเรียนสุเหร่าบางมะเขือ (ปรีดี พนมยงค์ อนุสรณ์)
548. พัฒนาการอ่านและทักษะการเรียนรู้ในสภาวะการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19   โรงเรียนวัดอู่ตะเภา
549. โครงการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ผ่านการสอนแบบ Active Learning การจัดการชั้นเรียนเชิงบวกและการนิเทศภายในแนวใหม่ ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(Professional Learning Community : PLC) มุ่งสู่มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร   โรงเรียนสุเหร่าสนามกลางลำ
550. โครงการกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน   โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์
551. โรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์   โรงเรียนวัดบางนาใน
552. รูปแบบการพัฒนาจิตสำนึกรักษาศีล 5 ของนักเรียนโรงเรียนวัดเทพลีลา โดยใช้หลักไตรสิกขา   โรงเรียนวัดเทพลีลา
553. การจัดการเรียนรู้แบบ ๔ (four) Active   โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
554. Volcano eruption   โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
555. โครงการโรงเรียนสองภาษา(ไทย-อังกฤษ)   โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร
556. โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนวัดศาลาแดง สำนักงานเขตบางแค   โรงเรียนวัดศาลาแดง
557. โครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 เชิงคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่น   โรงเรียนวัดศาลาแดง
558. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น   โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร
559. กิจกรรมธนาคารโรงเรียนกับการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงโดยใช้เทคนิค P-D-C-A ปีการศึกษา 2563   โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์
560. โครงการเด็กวิถีพอเพียง   โรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์
561. กิจกรรมธนาคารโรงเรียน   โรงเรียนวัดสามง่าม
562. นักเรียนวัดเลาไหว้งามตามแบบไทย   โรงเรียนวัดเลา(คณะศิษย์เทพสิทธิอุทิศ)
563. มารยาทไทย   โรงเรียนพิชัยพัฒนา
564. การประกวดวงดนตรี 1 ห้อง 1 วง ระดับมัธยมศึกษา   โรงเรียนวัดสามง่าม
565. กระบวนการประกันคุณภาพภายในที่เป็นเลิศ   โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม
566. ส่งเสริมเอกลักษณ์โรงเรียน(หมากรุกไทย)   โรงเรียนขุมทอง(เพชรทองคำอุปถัมภ์)
567. กิจกรรมส่งเสริมทักษะวิชาการ   โรงเรียนวัดเวฬุราชิณ
568. กิจกรรมแม่ไก่ลูกไก่   โรงเรียนประภาสวิทยา
569. ภูมิปัญญาท้องถิ่น   โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย
570. โรงเรียนวิถีพุทธ   โรงเรียนสังฆประชานุสสรณ์
571. รักการอ่าน   โรงเรียนวัดยานนาวา
572. การจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยเพื่อส่งผลงานเข้ารับการประเมิน ตามโครงการโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม”   โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์
573. โครงการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)   โรงเรียนวัดหัวลำโพง
574. การจัดการเรียนร่วมตามโครงสร้าง SEAT ในรูปแบบการบริหาร C-WIMUT MODEL   โรงเรียนวัดวิมุตยาราม
575. การส่งเสริมการอ่าน   โรงเรียนวัดคู้บอน(วัฒนานันท์อุทิศ)
576. โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ CCE (Child Centreed Education) ร่วมกับมูลนิธิชิน โสภณพนิช   โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์
577. กิจกรรมนกน้อยในกรงทอง (แก้ไขปัญหาการอ่าน)   โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์
578. กิจกรรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ   โรงเรียนวัดมงคลวราราม (สมพรพสกสรรค์)
579. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย   โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์
580. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนวัดบางนานอก   โรงเรียนวัดบางนานอก
581. สภาพแวดล้อมสะอาดร่มรื่น   โรงเรียนอิสลามลำไทร
582. โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School   โรงเรียนวัดใต้ (ราษฎรนิรมิต)
583. สมุดประจำตัวครูผู้พัฒนาตนเอง (Logbook) จากการเข้าร่วมโครงการปฏิรูปการเรียนรู้ ทั้งโรงเรียนตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC)   โรงเรียนบางแคเหนือ
584. ผ่านการคัดเลือกการเข้าร่วมโครงการ ดนตรีไทย 100% ประจำปีการศึกษา 2563 โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม   โรงเรียนบางแคเหนือ
585. โครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร   โรงเรียนประภาสวิทยา
586. สหกรณ์ออมทรัพย์นักเรียนโรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์   โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์
587. โครงการกัลยาณมิตร พัฒนาจิตด้วย “บวร:บ้าน วัด โรงเรียน”   โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร
588. การพัฒนาการอ่านอย่างยั่งยืนสู่คุณภาพวิชาการที่เป็นเลิศด้วยการทำงานเป็นทีม   โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์
589. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย   โรงเรียนวัดสิตาราม
590. โครงการธนาคารโรงเรียน   โรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ
591. กิจกรรมไหว้งามตามแบบไทย   โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์
592. โครงการ Project Approach   โรงเรียนวัดอุดมรังสี
593. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการทำงานและอาชีพ   โรงเรียนวัดอุดมรังสี
594. แยกขยะทั้งโรงเรียน เพื่อนักเรียน น.พ.   โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
595. เด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ   โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์
596. โครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในโรงเรียนศิริวังวิทยาคาร   โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร
597. การดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-๑๙)   โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2
598. การแก้ไขปัญหาการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ด้วยกิจกรรม พ่อครู แม่ครู   โรงเรียนวัดลาดบัวขาว
599. การเรียนรู้สู่อาชีพ   โรงเรียนลำเจดีย์
600. การจัดการเรียนการสอนแบบไฮสโคป (High Scope) ระดับชั้นอนุบาล   โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม
601. การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
602. กระบวนการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)   โรงเรียนวัดสุวรรณาราม
603. กิจกรรมชุมชน ๒ วัฒนธรรม   โรงเรียนสุเหร่าศาลาแดง
604. กิจกรรมกลองสะบัดชัย   โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร
605. กิจกรรมสิงโตน้อย   โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร
606. 1.การสอนโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   โรงเรียนวัดพระยายัง
607. 2. การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์   โรงเรียนวัดพระยายัง
608. วัฒนธรรมสร้างคนผ่านคีตดุริยนาฏศิลป์   โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ
609. แหล่งเรียนรู้ดี มีวิธีไทย อยู่อย่างพอเพียง   โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม
610. โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้   โรงเรียนวัดสามง่าม
611. กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดสู่ความเลิศด้านหมากรุกไทย   โรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก
612. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ   โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม
613. กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา   โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา
614. โครงการวิถีพุทธ   โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์
615. นวัตกรรม 3Rs4CS พัฒนาทักษะการเรียนผู้เรียนในศตวรรษที่ 21   โรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือ
616. โครงการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา   โรงเรียนวัดสิตาราม
617. ต้นแบบโรงเรียนในโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กพด.)   โรงเรียนวิชูทิศ
618. สถานศึกษาปลอดภัย   โรงเรียนวัดตรีทศเทพ
619. ผ้าเช็ดหน้ามัดย้อม   โรงเรียนวัดหัวกระบือ
620. โครงการศาสตร์พระราชา (ผัก ปลูก เด็ก)   โรงเรียนบ้านเจียรดับ
621. โครงการก้าวไป THAILAND 4.0   โรงเรียนวัดท่าข้าม
622. โครงการ เศรษฐกิจพอเพียง   โรงเรียนวัดธาตุทอง(เรือนเขียวสะอาด)
623. กิจกรรมมอบมรดก   โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี
624. โครงการโรงเรียนคุณธรรม (โรงเรียนแห่งการออม)   โรงเรียนวัดมหาธาตุ
625. การพัฒนานักเรียนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการลูกเสือ   โรงเรียนงามมานะ (แผน-ทับอุทิศ)
626. โครงการโรงเรียนคุณธรรม   โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส
627. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ผ่านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง   โรงเรียนแจ่มจันทร์
628. โรงเพาะเห็ด@แบนโด   โรงเรียนบ้านแบนชะโด(เสียง วิฑูรชาติอุปถัมภ์)
629. กิจกรรมสอนเสริมเพื่อเตรียมสอบ RT ป.๑ NT ป.๓ , O-NET ป.๖   โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์
630. รูปแบบการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนบ้านบางกะปิ (ฺฺBANBANG-KAPI GENIUS MODEL)   โรงเรียนบ้านบางกะปิ
631. แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนประชานิเวศน์   โรงเรียนประชานิเวศน์
632. สืบสานมารยาทไทย ดำรงไว้เอกลักษณ์   โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
633. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี(เพิ่มเติม)   โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม
634. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 2563   โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์
635. โครงการสวนเกษตรตามรอยเท้าพ่อ ปีการศึกษา 2563   โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์
636. การเรียนรู้แบบโครงการในระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563   โรงเรียนวิชูทิศ
637. การบริหารโรงเรียนแบบ WK 5G School Model เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน   โรงเรียนวิชากร
638. การบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยใช้กลยุทธ์ WK 5G School Model   โรงเรียนวิชากร
639. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนนาหลวง   โรงเรียนนาหลวง
640. หัวใจเศรษฐี (Heart Millionaire)   โรงเรียนวัดนางนอง(พิพัฒน์)
641. เพิ่มผลสัมฤทธิ์ พิชิต โอเน็ต ( O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
642. การแสดงตีกลองจีนและเชิดสิงโต   โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์
643. โรงเรียนธนาคาร   โรงเรียนวัดช่องนนทรี
644. งานอาชีพตามกลุ่มสนใจ   โรงเรียนคลองกุ่ม(เสรีไทย อนุสรณ์)
645. แปลงสาธิตเกษตรครัวเรือน   โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่
646. การสวดมนต์   โรงเรียนวัดประยุรวงค์
647. โครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเลิศ   โรงเรียนวัดลำกระดาน
648. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ   โรงเรียนวัดลำกระดาน
649. โครงการโรงเรียนคุณธรรม (โรงเรียนแห่งการออม)   โรงเรียนวัดมหาธาตุ
650. โครงการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ   โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น
651. การสวดโอ้เอ้วิหารราย เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการอ่าน การใช้เสียงที่ถูกต้องตามทำนองสวดและเพื่อเป็นพื้นฐานในการขับร้องเพลงประเภทต่างๆ   โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า
652. กระบวนการจัดการความรู้   โรงเรียนวัดขุนจันทร์
653. โครงการคุณธรรมในสถานศึกษา   โรงเรียนวัดหลักสี่ (ทองใบ ทิวารี)
654. Prayamon Healthy Factory   โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
655. (Best Practice) การสอนแบบโครงงาน (Project Approach) ระดับปฐมวัย   โรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ(พุ่มประดับราษฎร์สามัคคี)
656. กิจกรรมนกน้อยในกรงทอง (แก้ไขปัญหาการอ่าน)   โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์
657. โครงการ สถานศึกษาปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม   โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส
658. หนึ่งกระถางสร้างการเรียนรู้   โรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
659. โรงเรียนปลอดภัย   โรงเรียนวัดยานนาวา
660. การทักทาย ธรรมสวัสดี   โรงเรียนวัดสน
661. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน   โรงเรียนคลองทวีวัฒนา (ทองน่วมอนุสรณ์)
662. KLONGKAJA Model เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และการจัดการขยะในโรงเรียน ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   โรงเรียนคลองกะจะ
663. (Best Practice) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-NET) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   โรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ(พุ่มประดับราษฎร์สามัคคี)
664. โครงการ เด็กดีมีเงินออม (ธนาคารโรงเรียน)   โรงเรียนเปรมประชา
665. โรงเรียนวิถีพุทธ   โรงเรียนวัดลาดบัวขาว
666. ทุนส่งเสริมการศึกษานักเรียนที่เรียนดี   โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว
667. กิจกรรมการประดิษฐ์และเชิดหุ่นมือสู่ความเป็นเลิศ   โรงเรียนวัดนาคนิมิตร
668. โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริแบบเศรษฐกิจพอเพียง   โรงเรียนบางเชือกหนัง(พูนบำเพ็ญอนุสรณ์)
669. ส่งเสริมการอ่านสู่ความเป็นเลิศ   โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)
670. โครงการ เด็กดีศรีบ้านนายผล   โรงเรียนบ้านนายผล (แม้นสุวรรณอุปถัมภ์)
671. กิจกรรมรักการอ่าน   โรงเรียนวัดคลองเตย
672. กีฬาฟุตซอล   โรงเรียนกันตทาราราม
673. โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School   โรงเรียนวัดใต้ (ราษฎรนิรมิต)
674. การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)   โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล)
675. โครงการโรงเรียนสองภาษา(ไทย-อังกฤษ)   โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร
676. โรงเรียนธนาคาร   โรงเรียนวัดช่องนนทรี
677. สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง   โรงเรียนผลลีรุ่งเรือง
678. ศิลปะสร้างสรรค์ สร้างสุข ยุคการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning   โรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ์)
679. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Child Centred Education : CCE)   โรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ์)
680. สถานศึกษาปลอดภัย   โรงเรียนวัดเวฬุราชิณ
681. ชื่อเรื่อง การจัดประสบการณ์โดยใช้ทักษะความคิดสร้างสรรค์บูรณาการ (BBL)FOR ART LEARNING   โรงเรียนวัดสะแกงาม
682. ซึมซับงานศิลป์   โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์
683. โครงการส่งเสริมสุขภาพ   โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน
684. การส่งเสริมคุณธรรมของนักเรียนเรียนร่วม ด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบโครงงานคุณธรรม   โรงเรียนวัดปุรณาวาส
685. มปณ.ร่วมใจพัฒนาสร้างจิตอาสา   โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส
686. โครงการพัฒนาด้านการอ่านเขียน และการคิดวิเคราะห์   โรงเรียนวัดลานบุญ
687. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย   โรงเรียนวัดลานบุญ
688. การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนสู่ความเป็นวิถีพุทธ   โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม (สินทรัพย์อนุสรณ์)
689. สถานศึกษาพอเพียง   โรงเรียนวัดประดู่บางจาก (พ่วงอุทิศ)
690. สถานศึกษาปลอดภัย   โรงเรียนวัดประดู่บางจาก (พ่วงอุทิศ)
691. ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสื่อและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้   โรงเรียนวัดประดู่บางจาก (พ่วงอุทิศ)
692. ลอยกระทง   โรงเรียนวัดประดู่บางจาก (พ่วงอุทิศ)
693. การแข่งขัน คณิตศาสตร์นานาชาติ   โรงเรียนวัดประดู่บางจาก (พ่วงอุทิศ)
694. สหกรณ์นักเรียน   โรงเรียนวัดประดู่บางจาก (พ่วงอุทิศ)
695. อาหารนักเรียน   โรงเรียนวัดประดู่บางจาก (พ่วงอุทิศ)
696. ปิยชนน์ คนการศึกษา   โรงเรียนวัดประดู่บางจาก (พ่วงอุทิศ)
697. สามัคคีสร้างสรรค์ สังคมนั้นเจริญ   โรงเรียนวัดประดู่บางจาก (พ่วงอุทิศ)
698. คลิปการสอนดีเด่น   โรงเรียนวัดประดู่บางจาก (พ่วงอุทิศ)
699. "รักษาสิ่งแวดล้อม"   โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์
700. กิจกรรมธนาคารโรงเรียนกับการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงโดยใช้เทคนิค P-D-C-A ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์
701. รูปแบบการพัฒนาจิตสำนึกรักษาศีล 5 ของนักเรียนโรงเรียนวัดเทพลีลา โดยใช้หลักไตรสิกขา   โรงเรียนวัดเทพลีลา
702. โครงการโรงเรียนสองภาษา   โรงเรียนเทพวิทยา
703. โรงเรียนวิถีพุทธ   โรงเรียนวัดราชวรินทร์
704. โรงเรียนวิถีพุทธ   โรงเรียนวัดราชวรินทร์
705. หนังสือทำมือและสื่อสร้างสรรค์   โรงเรียนมีนบุรี
706. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน   โรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ
707. โครงการ Project Approach   โรงเรียนวัดอุดมรังสี
708. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการทำงานและอาชีพ   โรงเรียนวัดอุดมรังสี
709. โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ   โรงเรียนวัดราชสิงขร
710. การพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้   โรงเรียนพหลโยธิน (พ่วงเจริญอุปถัมภ์)
711. ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)   โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ
712. โครงการสวนไม้ในเมือง   โรงเรียนวัดใหม่อมตรส
713. โครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ   โรงเรียนประชาภิบาล
714. นวัตกรรม เรื่อง HR Model รูปแบบการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน   โรงเรียนหัวหมาก
715. การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย STEAM Education ผ่านชุมชนการเรียนรู้ของครู (PLC)   โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบ
716. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนวิชูทิศ
717. โครงการโรงเรียนสองภาษา (Bilingual Thai - English) ปีการศึกษา ๒๕๖๔   โรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ)
718. กิจกรรมธนาคารโรงเรียน   โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล)
719. กิจกรรมหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้ ( ROBOLAB )   โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล)
720. “ตั้งพิรุฬห์ธรรม โรงเรียนสองภาษา Bilingual Thai – English Program”   โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม
721. แพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด 19   โรงเรียนวัดใหม่อมตรส
722. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ วิถีธรรม   โรงเรียนบ้านนายสี
723. ธนาคารโรงเรียน   โรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ
724. SME เหรียญโปรยทาน   โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม(หนู-บุตรอุปถัมภ์)
725. สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี   โรงเรียนวัดพลมานีย์
726. โรงเรียนธนาคารเพื่อการออม   โรงเรียนวัดพลมานีย์
727. การปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   โรงเรียนวัดเกาะ
728. กีฬาหมากกระดาน (หมากฮอส และหมากรุก )   โรงเรียนรางราชพฤกษ์ (นุชมีอุทิศ)
729. ส้มเขียวหวานบางมด   โรงเรียนรางราชพฤกษ์ (นุชมีอุทิศ)
730. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาเปตอง   โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม
731. ศิลปะสร้างสรรค์สู่การเรียนรู้   โรงเรียนปลูกจิต
732. โรงเรียนคุณธรรม   โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม
733. การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน “หลัก 4 ON สอนนักเรียนช่วง โควิด-19”   โรงเรียนวัดสุขใจ
734. สถานศึกษาปลอดภัย   โรงเรียนวัดราชผาติการาม
735. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา ด้วยกิจกรรมเชิงบวก   โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา
736. โครงการเด็กดีวิถึพอเพียง   โรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์
737. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ   โรงเรียนวัดราชนัดดา
738. กิจกรรมส่งเสริมกีฬาวอลเลย์บอล   โรงเรียนวัดแจงร้อน
739. โครงการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ปีที่ 4   โรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้ม
740. การประกวดร้องและบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ในงานอัครศิลปิน ครั้งที่ 2   โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย
741. รักการอ่าน   โรงเรียนลำพะอง (ราษฎร์จำเริญบำรุง)
742. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ   โรงเรียนวัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ)
743. โครงการโรงเรียนคุณธรรม   โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม
744. โครงการโรงเรียนไทยสู่ความเป็นเลิศ   โรงเรียนคันนายาว ( ธารินเจริญสงเคราะห์ )
745. พัฒนาทักษะด้านดนตรี   โรงเรียนสวนลุมพินี
746. การพัฒนาสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่และความปลอดภัยภายในสถานศึกษา   โรงเรียนวัดคลองใหม่
747. สวนเกษตรพอเพียง   โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2
748. หนูน้อยนักวิทยาศาสตร์   โรงเรียนวัดกำแพง
749. PLC FOR GC Prathom 5-6   โรงเรียนราชบพิธ
750. การนิเทศภายใน   โรงเรียนราชบพิธ
751. สบู่สมุนไพรจากดอกอัญชัน   โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี)
752. กิจกรรมแม่ไก่ลูกไก่   โรงเรียนประภาสวิทยา
753. โครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร   โรงเรียนประภาสวิทยา
754. ชาเตยหอม วุ้นใบเตย สลัดแขก   โรงเรียนสุเหร่าบางชัน
755. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง   โรงเรียนวัดธาตุทอง(เรือนเขียวสะอาด)
756. โครงการธนาคารโรงเรียน   โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์
757. ยุวกวี   โรงเรียนเพชรถนอม
758. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School   โรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ)
759. โรงเรียนคุณธรรม   โรงเรียนวัดสะพาน
760. INTEGRATED MODEL การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบบูรณาการโมเดล   โรงเรียนคงโครัดอุทิศ
761. คุณครูยูทูบเบอร์   โรงเรียนวัดพิชัย
762. การอ่าน   โรงเรียนสุเหร่าใหม่
763. โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด STEAM Education ร่วมกับแนวคิด 3Rs   โรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์
764. โครงการโรงเรียนสองภาษา   โรงเรียนวัดภาษี
765. ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางศิลปะ   โรงเรียนวัดภาษี
766. โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทางด้านดนตรี - นาฏศิลป์   โรงเรียนวัดบางประทุนนอก
767. ทุนการศึกษาไอจิไกของเด็กหญิง พชร กุเหน่งเพ็ชร   โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว
768. แหล่งเรียนรู้ดี มีวิถีไทย อยู่อย่างพอเพียง   โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม
769. แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการจัดกิจกรรมธนาคารโรงเรียนวัดหนองใหญ่ โดยใช้เทคนิค P-D-C-A   โรงเรียนวัดหนองใหญ่
770. การดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดลาดพร้าว   โรงเรียนวัดลาดพร้าว
771. การจัดการเรียนการสอนแบบ On hand ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)   โรงเรียนคลองทรงกระเทียม
772. เครื่องปั้นดินเผาจันทร์ใน   โรงเรียนวัดจันทร์ใน
773. ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อสอบชิงทุนเรียนดี ประเภท ก ของสำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร   โรงเรียนวัดบึงทองหลาง
774. กิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ   โรงเรียนวัดบึงทองหลาง
775. กิจกรรมแข่งขันการเขียนเรียงความ   โรงเรียนวัดบึงทองหลาง
776. สถานศึกษาปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี   โรงเรียนวัดบึงทองหลาง
777. กระบวนการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)   โรงเรียนวัดสุวรรณาราม
778. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ (การศึกษาพิเศษ เรียนร่วม)   โรงเรียนวัดประชาศรัทธาธรรม
779. สถานศึกษาปลอดภัย   โรงเรียนวัดตรีทศเทพ
780. ฝึกทักษะการเล่นกีฬาหมากฮอสสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   โรงเรียนวัดศรีสุดาราม
781. การสร้างสรรค์ชุดเครื่องแต่งกายประกอบการแสดงโขน ละครรำไทย   โรงเรียนวัดหัวกระบือ
782. โรงเรียนวิถีพุทธ   โรงเรียนสังฆประชานุสสรณ์
783. โครงการโรงเรียนคุณธรรม   โรงเรียนวัดศาลาแดง
784. กิจกรรมภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ 1 วัน (English Speaking Day)   โรงเรียนวัดยางสุทธาราม
785. การสวดมนต์   โรงเรียนวัดประยุรวงค์
786. การเรียนรู้สู่อาชีพ   โรงเรียนลำเจดีย์
787. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถด้านศิลปะ(ทัศนศิลป์)   โรงเรียนวัดรวก
788. โครงการอนุรักษ์พันธุ์ส้มเขียวหวานบางมด   โรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร)
789. โครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 เชิงคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่น   โรงเรียนวัดศาลาแดง
790. โครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในโรงเรียนศิริวังวิทยาคาร   โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร
791. งานเครื่องปั้นดินเผา   โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล
792. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย   โรงเรียนวิชากร
793. การฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองแขม (สหราษฎร์บูรณะ) โดยโครงการรักการอ่าน   โรงเรียนวัดหนองแขม(สหราษฎร์บูรณะ)
794. โรงเรียนปลอดบุหรี่   โรงเรียนวัดพระเชตุพน
795. โรงเรียนปลอดบุหรี่   โรงเรียนวัดพระเชตุพน
796. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ผ่านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง   โรงเรียนแจ่มจันทร์
797. การพัฒนารากฐานการอ่านสู่ความเป็นเลิศ   โรงเรียนวัดกำแพง
798. โรงเรียนคุณธรรมผสานมาตรการ Sandbox: Safety Zone in School ควบคุมโรคโควิด-19   โรงเรียนวัดบางปะกอก
799. ฟิตสนุกอย่างมีความสุข กับคีตะมวยไทย   โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก
800. สถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข (โรงเรียนแกนนำการอ่าน)   โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์)
801. โรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์   โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์
802. ผัก ปลูก เด็ก (บูรณาการศาสตร์พระราชา)   โรงเรียนบ้านเจียรดับ
803. การประกวดธนาคารโรงเรียนกิจกรรมส่งเสริมการออม ประจำปี 2564   โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
804. ข้าราชการครู และบุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับสำนักงานเขตประเวศ   โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
805. โครงการ"ปิยชนน์ คนการศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2564   โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
806. การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 จังหวัดปทุมธานี   โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
807. การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 จังหวัดปทุมธานี   โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
808. โครงการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในรูปแบบโครงการ ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์   โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)
809. แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนประชานิเวศน์ PRACHANIWET 3P Model   โรงเรียนประชานิเวศน์
810. แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนประชานิเวศน์ PRACHANIWET 3P Model   โรงเรียนประชานิเวศน์
811. โรงเรียนส่งเสริมรักการอ่าน   โรงเรียนวัดทองนพคุณ
812. กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด   โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
813. แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
814. คัดลายมือ   โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์
815. ศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงแห่งสุขภาพ ‘ARMY HEALTHY OPERATION CENTER’ (AHOC)   โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม
816. กิจกรรม นักวิทยาศาสตร์น้อย   โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
817. ส้มเขียวหวานบางมด   โรงเรียนรางราชพฤกษ์ (นุชมีอุทิศ)
818. กีฬาหมากกระดาน (หมากฮอส และหมากรุก )   โรงเรียนรางราชพฤกษ์ (นุชมีอุทิศ)
819. การส่งเสริมการอ่าน   โรงเรียนวัดคู้บอน(วัฒนานันท์อุทิศ)
820. โครงการสถานศึกษาปลอดภัย ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนสุเหร่าใหม่
821. โครงการนิเทศภายใน   โรงเรียนวัดสิตาราม
822. โรงเรียนคุณธรรม   โรงเรียนวัดตะกล่ำ
823. สัมพันธ์ชุมชน   โรงเรียนบึงขวาง (มหาดไทยอุปถัมภ์)
824. SENA NEW NORMAL   โรงเรียนเสนานิคม
825. เรียนรู้คู่อาชีพ   โรงเรียนวัดสามง่าม
826. บาสเกตบอล   โรงเรียนวัดสุวรรณ
827. โรงเรียนรักการอ่าน   โรงเรียนวัดไทร
828. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน   โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน
829. ชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ
830. ประติมากรรมรีไซเคิล   โรงเรียนวัดดีดวด
831. มารยาทไทย   โรงเรียนพิชัยพัฒนา
832. สืบสานเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมไทยรามัญบางกระดี่   โรงเรียนวัดบางกระดี่
833. วัฒนธรรมสร้างคนผ่านคีตดุริยนาฏศิลป์   โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ
834. โครงการห้องเรียนธรรมชาติ ตามศาสตร์พระราชา   โรงเรียนวัดศรีสุก (แย้มเยื้อนอุปถัมภ์)
835. โครงการโรงเรียนความดีมาตรฐานสากล   โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง
836. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ   โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์
837. เรียนรู้คู่โครงงาน   โรงเรียนวัดทองเพลง
838. ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนด้วยกระบวนการ PLC   โรงเรียนกลางคลองสอง(พร ดีเจริญ)
839. การทำผ้าบาติก   โรงเรียนสุเหร่าบางมะเขือ (ปรีดี พนมยงค์ อนุสรณ์)
840. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษาของชุมชน   โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม
841. นาฏศิลป์ไทย   โรงเรียนวัดลาดกระบัง(ศีลาภิรัตอุปถัมภ์)
842. การสอน Online ในสถานการณ์ Covid ให้มีประสิทธิภาพ   โรงเรียนวัดนางนอง(พิพัฒน์)
843. การใช้เทคโนโลยีในการสร้างสื่อการเรียนการสอน   โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม
844. อนุรักษ์โขนไทย   โรงเรียนวัดโพธินิมิตร
845. การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)   โรงเรียนวัดหัวลำโพง
846. ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สู่อาชีพ ๑ ห้องเรียน ๑ ภูมิปัญญา   โรงเรียนวัดบางสะแกนอก
847. โครงการแต้มสี เติมฝัน ต่อต้านการทุจริต   โรงเรียนวัดมงคลวราราม (สมพรพสกสรรค์)
848. โรงเรียนมีความสะอาด   โรงเรียนวัดพิกุล
849. โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ CCE (Child Centreed Education) ร่วมกับมูลนิธิชิน โสภณพนิช   โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์
850. โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)   โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย
851. การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน   โรงเรียนวัดกก
852. การแก้ไขปัญหาการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ด้วยกิจกรรมพ่อครู แม่ครู   โรงเรียนวัดลาดบัวขาว
853. การบริหารงานสถานศึกษาปลอดภัย   โรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก
854. โครงการโรงเรียนส่งเสริมการอ่าน   โรงเรียนวัดโพธิ์ (ราษฏร์ผดุงผล)
855. อ่านคล่อง เขียนคล่อง หมั่นฝึกฝน   โรงเรียนตำบลขุมทอง (ประชาอุทิศ)
856. รูปแบบการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนบ้านบางกะปิ (ฺฺBANBANG-KAPI GENIUS MODEL)   โรงเรียนบ้านบางกะปิ
857. การพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานของโรงเรียน   โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี
858. การส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรโรงเรียนนาหลวง   โรงเรียนนาหลวง
859. โรงเรียนดี วิถีอิสลาม   โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
860. วัดแสมดำ Healthy @ชายเลน แลนด์   โรงเรียนวัดแสมดำ
861. การจัดการเรียนการสอนออนไลน์   โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
862. โครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม)   โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์
863. การเขียนโปรแกรมผา่นเว็บแอพพลิเคชั่น Scratch เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง   โรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือ
864. งานอาชีพตามกลุ่มสนใจ   โรงเรียนคลองกุ่ม(เสรีไทย อนุสรณ์)
865. โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล
866. ออมทรัพย์เป็นนิสัย ใส่ใจการออม   โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์
867. (Best Practice) โครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของโรงเรียนวัดสีชมพู สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔   โรงเรียนวัดสีชมพู
868. เกษตรกรน้อย   โรงเรียนสามแยกท่าไข่
869. โครงการโรงเรียนรักการอ่าน   โรงเรียนสวัสดีวิทยา
870. โครงการนิเทศภายใน   โรงเรียนสวัสดีวิทยา
871. โครงการนิทรรศการวิชาการสวัสดีวิทยา   โรงเรียนสวัสดีวิทยา
872. โครงการโรงเรียนปลอดภัย   โรงเรียนจินดาบำรุง
873. โครงการส่งเสริมทักษะการเล่นกีฬา   โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์
874. การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนสู่ความเป็นวิถีพุทธ   โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม (สินทรัพย์อนุสรณ์)
875. การจัดการเรียนรู้โดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน   โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
876. รักษ์สิ่งแวดล้อม   โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ
877. รักษ์สิ่งแวดล้อม   โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ
878. ฝึกทักษะการเล่นกีฬาหมากฮอสสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   โรงเรียนวัดศรีสุดาราม
879. กีฬาฟุตซอล   โรงเรียนกันตทาราราม
880. ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน   โรงเรียนคลองทวีวัฒนา (ทองน่วมอนุสรณ์)
881. ฟิตสนุกอย่างมีความสุข กับคีตะมวยไทย   โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก
882. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   โรงเรียนคลองมะขามเทศ
883. ไหว้งาม ตามวิถีไทย ทักทาย ธรรมสวัสดี   โรงเรียนวัดสน
884. โครงการ ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำของนักเรียนโรงเรียนบางไผ่   โรงเรียนบางไผ่ (บ้านนายพันแก้วขาว)
885. ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น   โรงเรียนบางไผ่ (บ้านนายพันแก้วขาว)
886. รางวัลครูดีเด่น อันดับ 2   โรงเรียนบางไผ่ (บ้านนายพันแก้วขาว)
887. ประกวดสื่อนวัตกรรม กลุ่มสาระภาษาไทย   โรงเรียนบางไผ่ (บ้านนายพันแก้วขาว)
888. ประกวดสื่อนวัตกรรม กลุ่มสาระการงานอาชีพ   โรงเรียนบางไผ่ (บ้านนายพันแก้วขาว)
889. ประกวดสื่อนวัตกรรม กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา   โรงเรียนบางไผ่ (บ้านนายพันแก้วขาว)
890. ประกวดสื่อนวัตกรรม กลุ่มแนะแนวและการศึกษาพิเศษ   โรงเรียนบางไผ่ (บ้านนายพันแก้วขาว)
891. ประกวดสื่อนวัตกรรม กลุ่มปฐมวัย   โรงเรียนบางไผ่ (บ้านนายพันแก้วขาว)
892. รางวัลครุสภา "เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ์"   โรงเรียนบางไผ่ (บ้านนายพันแก้วขาว)
893. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับอนุบาล 1-2   โรงเรียนบางไผ่ (บ้านนายพันแก้วขาว)
894. รางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย   โรงเรียนบางไผ่ (บ้านนายพันแก้วขาว)
895. การประกวดทักษะทางคณิตศาสตร์   โรงเรียนบางไผ่ (บ้านนายพันแก้วขาว)
896. การประกวดทักษะทางคณิตศาสตร์   โรงเรียนบางไผ่ (บ้านนายพันแก้วขาว)
897. การประกวดทักษะทางภาษาไทย   โรงเรียนบางไผ่ (บ้านนายพันแก้วขาว)
898. การประกวดทักษะทางภาษาไทย   โรงเรียนบางไผ่ (บ้านนายพันแก้วขาว)
899. การแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   โรงเรียนบางไผ่ (บ้านนายพันแก้วขาว)
900. การแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   โรงเรียนบางไผ่ (บ้านนายพันแก้วขาว)
901. การแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   โรงเรียนบางไผ่ (บ้านนายพันแก้วขาว)
902. การแข่งขันสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   โรงเรียนบางไผ่ (บ้านนายพันแก้วขาว)
903. การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)   โรงเรียนบางไผ่ (บ้านนายพันแก้วขาว)
904. การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)   โรงเรียนบางไผ่ (บ้านนายพันแก้วขาว)
905. การแข่งขันกลุ่มนักเรียนการศึกษาพิเศษ   โรงเรียนบางไผ่ (บ้านนายพันแก้วขาว)
906. โครงการ สถานศึกษาปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม   โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส
907. KLONGKAJA Model เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และการจัดการขยะในโรงเรียน ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   โรงเรียนคลองกะจะ
908. ทักษะด้านกีฬา (ตระกร้อ ฟุตซอล)   โรงเรียนประชานุกูล
909. โรงเรียนดี วิถีอิสลาม   โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
910. รางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาดีเด่น ด้านกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน   โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา
911. เกษตรกรน้อย   โรงเรียนสามแยกท่าไข่
912. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)   โรงเรียนคลองรางจาก
913. โรงเรียนคุณธรรม   โรงเรียนสุโขทัย
914. ชื่อเรื่อง การจัดประสบการณ์โดยใช้ทักษะความคิดสร้างสรรค์บูรณาการ (BBL)FOR ART LEARNING   โรงเรียนวัดสะแกงาม
915. กิจกรรมการประดิษฐ์และเชิดหุ่นมือสู่ความเป็นเลิศ   โรงเรียนวัดนาคนิมิตร
916. โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)   โรงเรียนคงโครัดอุทิศ
917. มปณ.ร่วมใจพัฒนาสร้างจิตอาสา   โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส
918. "รักษาสิ่งแวดล้อม"   โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์
919. โครงการประกวดดนตรีอะคูสติคเพลงพระราชนิพนธ์ Acoustic Unplug Contest ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ   โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย
920. การแสดงโชว์ในงานมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันวิ่งเพื่อเฉลิมฉลองวันชาติไทย   โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย
921. พิธีมอบรางวัล “ศิลปการแสดงและเสียง” ประจำปี 2565 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ   โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย
922. กิจกรรมสอนเสริมเพื่อเตรียมสอบ RT ป.1, NT ป.3 และ O-NET ป.6 ผ่านระบบออนไลน์   โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์
923. 1.การสอนโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   โรงเรียนวัดพระยายัง
924. เทคโนโลยีสร้างสรรค์ผ่าน Micro Bit   โรงเรียนปลูกจิต
925. โครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเลิศ   โรงเรียนวัดลำกระดาน
926. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ   โรงเรียนวัดลำกระดาน
927. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของสถานศึกษา   โรงเรียนวัดลำกระดาน
928. ประติมากรรมกระดาษรีไซเคิล   โรงเรียนวัดดีดวด
929. การบริหารและการจัดการสถานศึกษาด้วย 5Cs School Model   โรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก
930. กิจกรรมส่งเสริมกีฬาวอลเลย์บอล   โรงเรียนวัดแจงร้อน
931. คุณครูยูทูบเบอร์   โรงเรียนวัดพิชัย
932. (Best Practice) การสอนแบบโครงงาน (Project Approach)   โรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ(พุ่มประดับราษฎร์สามัคคี)
933. โครงการ TO BE NUMBER ONE FRIENDS CORNER   โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
934. นักเรียนทุนส่งเสริมการศึกษานักเรียนที่เรียนดี ของสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร   โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว
935. กิจกรรม “เยาวชนช่อสะอาด แต้มสีเติมฝัน ต่อต้านการทุจริต ”   โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย
936. กีฬาฟุตซอล กีฬานักเรียนสังกัด กทม. ปี ๒๕๖๕ “ช้างนอยเกมส์” ครั้งที่ ๓๓   โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว
937. กีฬาเทควันโด กีฬานักเรียนสังกัด กทม. ปี ๒๕๖๕ “ช้างน้อยเกมส์” ครั้งที่ ๓๓   โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว
938. การแข่งขันฟุตซอล ๕ คน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา “ กิจกรรมวิชาการ OPEN HOUSE ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ”   โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว
939. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ   โรงเรียนวัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ)
940. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ วิถีธรรม   โรงเรียนบ้านนายสี
941. (Best Practice) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-NET) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   โรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ(พุ่มประดับราษฎร์สามัคคี)
942. 1 คน 1 เครื่องดนตรี   โรงเรียนวัดอินทรวิหาร
943. โครงการธนาคารโรงเรียน   โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์
944. โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล
945. กิจกรรมออมทรัพย์   โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี
946. แหล่งเรียนรู้ด้วยวิถีพอเพียง   โรงเรียนสุเหร่าลำนายโส
947. โรงเรียนปลอดภัย   โรงเรียนวัดเวฬุราชิณ
948. เรียนรู้คู่โครงงาน สร้างฐานอาชีพ   โรงเรียนวัดทองเพลง
949. มารยาทงามตามแบบบางโคล่นอก   โรงเรียนวัดบางโคล่นอก
950. ไหว้งามตามแบบไทย   โรงเรียนพิชัยพัฒนา
951. การฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองแขม (สหราษฎร์บูรณะ) โดยโครงการรักการอ่าน   โรงเรียนวัดหนองแขม(สหราษฎร์บูรณะ)
952. โครงการโรงเรียนคุณธรรม   โรงเรียนวัดศาลาครืน
953. โครงการโรงเรียนคุณธรรม   โรงเรียนวัดศาลาครืน
954. กิจกรรมคุณธรรมนำสุข   โรงเรียนวัดกก
955. พิธีปฏิญาณตน และสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร   โรงเรียนราชมนตรี (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล)
956. กิจกรรมแม่ไก่ลูกไก่   โรงเรียนประภาสวิทยา
957. การส่งเสริมสุนทรียภาพทางด้านดนตรี โดยใช้ “ SUKJAI MODEL“   โรงเรียนวัดสุขใจ
958. สืบสานเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมไทยรามัญบางกระดี่   โรงเรียนวัดบางกระดี่
959. กิจกรรมปลูกผักสวนครัว สร้างอาชีพ   โรงเรียนสุเหร่าศาลาแดง
960. การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "นครสวรรค์เกมส์"   โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
961. รางวัลเสาเสมาธรรมจักร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา   โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
962. โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่น ๕๐/๒ ๏๏ เฉลิมพระเกียรติ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ระหว่าง ๑-๒๓ เมษายน ๒๕๖๖   โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
963. การแข่งขัน การคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ชนิดกีฬาวู้ดบอล เมื่อวันที่ 17-18 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์เยาวชน (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง   โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
964. โครงการเด็กดีวีถีพอเพียง   โรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์
965. ดนตรี สร้างสุข   โรงเรียนวัดกก
966. การปฏิบัติที่เป็นเลิศ/การดำเนินการที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้ (Best Practices)SME เหรียญโปรยทาน   โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม(หนู-บุตรอุปถัมภ์)
967. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2564   โรงเรียนวัดนาคกลาง
968. โครงการโรงเรียนรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2565   โรงเรียนวัดนาคกลาง
969. โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC’s Watbangnumchon school)   โรงเรียนวัดบางน้ำชน
970. การดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดลาดพร้าว   โรงเรียนวัดลาดพร้าว
971. การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กเรียนร่วมในโรงเรียน   โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล)
972. สองภาษาพาก้าวไกล   โรงเรียนวัดท่าข้าม
973. การแข่งขันกีฬาวู้ดบอล รายการ BANGKOK WOODBALL 2023 (ลูกไม้ในกรุง) ชิงถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์กีฬาเยาวชนไทย-ญี่ปุ่น เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร วันที่ 6 มีนาคม 2566   โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
974. โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)   โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
975. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกห้องเรียน ด้านการป้องกันยาเสพติดกับสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ณ สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร   โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
976. รางวัลพระพฤหัสบดี ระดับกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กระทรวงศึกษาธิการ   โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
977. โครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร   โรงเรียนประภาสวิทยา
978. ผักปลอดสารพิษ   โรงเรียนบ้านแบนชะโด(เสียง วิฑูรชาติอุปถัมภ์)
979. น้ำมันสมุนไพรผักเสี้ยนผี   โรงเรียนบ้านแบนชะโด(เสียง วิฑูรชาติอุปถัมภ์)
980. ผ้ามัดย้อม by บัวมล   โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)
981. ธนาคารโรงเรียน   โรงเรียนเปรมประชา
982. “อ่านออก เขียนได้” ช่วยพัฒนาการคิด สู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   โรงเรียนหลวงแพ่ง (บำรุงรัฐกิจ)
983. การปฏิบัติที่เป็นเลิศ   โรงเรียนวัดสีสุก
984. โครงการสถานศึกษาพอเพียง   โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2
985. โครงการคุณธรรมในสถานศึกษา   โรงเรียนวัดหลักสี่ (ทองใบ ทิวารี)
986. โรงเรียนต้นแบบเกษตรอินทรีย์สู่อาหารกลางวัน รางวัลดีเด่นระดับ ทอง โครงการเกษตรอินทรีย์ สู่อาหารกลางวัน   โรงเรียนบ้านนายเหรียญ
987. โรงเรียนหลักสูตรสองภาษาไทย – จีน   โรงเรียนวัดราชผาติการาม
988. โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทางด้านดนตรี - นาฏศิลป์   โรงเรียนวัดบางประทุนนอก
989. กิจกรรมเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริแบบเศรษฐกิจพอเพียง   โรงเรียนบางเชือกหนัง(พูนบำเพ็ญอนุสรณ์)
990. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero waste   โรงเรียนสุโขทัย
991. โครงการสอนน้องรักษ์น้ำ   โรงเรียนวัดราชนัดดา
992. การจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)   โรงเรียนวัดสุวรรณาราม
993. โรงเรียนวิถีธรรม   โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา
994. อำนวยกนกรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบวิถีพอเพียง   โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์
995. บ้านทักษะชีวิต   โรงเรียนตำบลขุมทอง (ประชาอุทิศ)
996. กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบไฮสโคป (High Scope) ระดับชั้นอนุบาล   โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม
997. โรงเรียนคุณธรรม   โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม
998. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ (การศึกษาพิเศษ เรียนร่วม)   โรงเรียนวัดประชาศรัทธาธรรม
999. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มั่นคง   โรงเรียนพหลโยธิน (พ่วงเจริญอุปถัมภ์)
1000. นวัตกรรม เรื่อง HR Model รูปแบบการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน   โรงเรียนหัวหมาก
1001. การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)   โรงเรียนวัดราชโกษา
1002. โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองยาชิโย ปี 2566   โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์
1003. การแข่งขันต่อคำศัพท์ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565   โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์
1004. การแข่งขันทักษะทางวิชาการและงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ “ALL FOR EDUCATION” การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ณ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช   โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์
1005. กิจกรรมป้องกันฝุ่น PM 2.5 ในสถานศึกษา   โรงเรียนสุเหร่าใหม่
1006. โครงการโรงเรียนสองภาษา   โรงเรียนวัดภาษี
1007. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียน วิชาศิลปะ   โรงเรียนวัดภาษี
1008. สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง   โรงเรียนผลลีรุ่งเรือง
1009. โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School   โรงเรียนวัดใต้ (ราษฎรนิรมิต)
1010. โครงการรักการอ่าน   โรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ)
1011. การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ   โรงเรียนวัดราชสิทธาราม
1012. พัฒนานักอ่านรุ่นเยาว์สู่ Reading Hero   โรงเรียนคลองทรงกระเทียม
1013. หนูน้อยนักวิทยาศาสตร์   โรงเรียนวัดกำแพง
1014. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการทำงานและอาชีพ   โรงเรียนวัดอุดมรังสี
1015. การเรียนคู่โขน   โรงเรียนวัดพระพิเรนทร์
1016. "สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจำปี 2563 ปีที่ 6 ติดต่อกัน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน   โรงเรียนวัดบึงทองหลาง
1017. โครงการขับเคลื่อนแนวทางตามพระราชดำริในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีสู่สถานศึกษาในโรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ   โรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ
1018. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถด้านศิลปะ(ทัศนศิลป์)   โรงเรียนวัดรวก
1019. กิจกรรมมดน้อยขยันอ่าน (โครงการรักการอ่าน)   โรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร)
1020. โครงงานนักเรียนเพื่อการเรียนรู้   โรงเรียนวัดคู้บอน(วัฒนานันท์อุทิศ)
1021. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น   โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร
1022. กีฬาหมากกระดาน (หมากฮอส และหมากรุก )   โรงเรียนรางราชพฤกษ์ (นุชมีอุทิศ)
1023. ส้มเขียวหวานบางมด   โรงเรียนรางราชพฤกษ์ (นุชมีอุทิศ)
1024. โครงการโรงเรียนสองภาษา (English Program)   โรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ)
1025. ส่งเสริมเอกลักษณ์โรงเรียน(หมากรุกไทย)   โรงเรียนขุมทอง(เพชรทองคำอุปถัมภ์)
1026. แนวปฏิบัติที่ดี โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์   โรงเรียนวัดบึงทองหลาง
1027. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน   โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
1028. “การสร้างสรรค์ชุดเครื่องแต่งกายประกอบการแสดงโขน ละครรำไทย”   โรงเรียนวัดหัวกระบือ
1029. การสอนโดยใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย(โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย)   โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร
1030. การไหว้   โรงเรียนวัดบางบอน(พิมพ์ จันแต้อุปถัมภ์)
1031. การอ่าน   โรงเรียนสุเหร่าใหม่
1032. โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ บอกโทษของกัญชาและยาเสพติด (YNAC Creative Challenge)   โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร
1033. โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา   โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
1034. โครงการส่งเสริมสุขภาพ   โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน
1035. ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)   โรงเรียนเสนานิคม
1036. สถานศึกษาปลอดภัย   โรงเรียนวัดประดู่บางจาก (พ่วงอุทิศ)
1037. สถานศึกษาพอเพียง   โรงเรียนวัดประดู่บางจาก (พ่วงอุทิศ)
1038. สถานศึกษาห้องเรียนสู้ฝุ่น   โรงเรียนวัดประดู่บางจาก (พ่วงอุทิศ)
1039. โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)   โรงเรียนวัดประดู่บางจาก (พ่วงอุทิศ)
1040. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox)   โรงเรียนวัดประดู่บางจาก (พ่วงอุทิศ)
1041. รักการอ่าน   โรงเรียนลำพะอง (ราษฎร์จำเริญบำรุง)
1042. การออมวันละนิดตามแนวคิดหลักปรัชชญาเศรษฐกิจพอเพียง   โรงเรียนบางจาก (นาคเผื่อนอุปถัมภ์)
1043. การออมวันละนิดตามแนวคิดหลักปรัชชญาเศรษฐกิจพอเพียง   โรงเรียนบางจาก (นาคเผื่อนอุปถัมภ์)
1044. โรงเรียนคุณธรรม   โรงเรียนวัดตะกล่ำ
1045. สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี   โรงเรียนวัดพลมานีย์
1046. โรงเรียนธนาคารเพื่อการออม   โรงเรียนวัดพลมานีย์
1047. โรงเรียนวิถีพุทธ   โรงเรียนวัดลาดบัวขาว
1048. นาฏศิลป์ไทย   โรงเรียนวัดลาดกระบัง(ศีลาภิรัตอุปถัมภ์)
1049. กิจกรรมธนาคารโรงเรียน   โรงเรียนคลองลำเจียก
1050. โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง   โรงเรียนวัดธาตุทอง(เรือนเขียวสะอาด)
1051. การพัฒนาผู้เรียนด้วยระบบดูแลช่วยเหลือ C-WIMUT-SS MODEL   โรงเรียนวัดวิมุตยาราม
1052. ห้องเรียนสู้ฝุ่น   โรงเรียนวัดวิมุตยาราม
1053. นวัตกรรมการบริหารจัดการขยะ DML Model: การบริหารจัดการขยะตามบริบทของโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม   โรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก
1054. โครงการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ผ่านการสอนแบบ Active Learning การจัดการชั้นเรียนเชิงบวกและ การนิเทศภายในแนวใหม่ ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) มุ่งสู่มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน   โรงเรียนสุเหร่าลำแขก
1055. โครงการเสริมสร้างศักยภาพของ เด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตาม พระราชดำริ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ของเด็กในการพัฒนาภาวะโภชนาการที่ดีและเสริมสร้างศักยภาพของ โรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาของชุมชน ในพื้นที่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร   โรงเรียนสุเหร่าลำแขก
1056. กิจกรรมภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ 1 คำ English Speaking Day   โรงเรียนวัดยางสุทธาราม
1057. อ่านได้ เขียนได้ ใช้ภาษาพัฒนาผู้เรียน   โรงเรียนวัดบำรุงรื่น
1058. การทำผ้าบาติก   โรงเรียนสุเหร่าบางมะเขือ (ปรีดี พนมยงค์ อนุสรณ์)
1059. เรื่อง “โรงเรียนปลอดขยะ” (Zero Waste School)   โรงเรียนวัดขุมทอง
1060. โรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย
1061. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ   โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม
1062. รูปแบบการพัฒนาจิตสำนึกรักษาศีล 5 ของนักเรียนโรงเรียนวัดเทพลีลา โดยใช้หลักไตรสิกขา   โรงเรียนวัดเทพลีลา
1063. โรงเรียนรักการอ่าน กิจกรรมหยุดทุกงาน อ่านทุกคน   โรงเรียนวัดไทร
1064. โรงเรียนแกนนำการอ่าน   โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์)
1065. ชาเตยหอม วุ้นใบเตย สลัดแขก   โรงเรียนสุเหร่าบางชัน
1066. ชาเตยหอม วุ้นใบเตย สลัดแขก   โรงเรียนสุเหร่าบางชัน
1067. ผัก ปลูก เด็ก (บูรณาการศาสตร์พระราชา)   โรงเรียนบ้านเจียรดับ
1068. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการชีวิตของเด็กปฐมวัย   โรงเรียนวัดบางปะกอก
1069. โครงการห้องเรียนธรรมชาต ตามศาสตร์พระราชา   โรงเรียนวัดศรีสุก (แย้มเยื้อนอุปถัมภ์)
1070. โครงการส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning   โรงเรียนวัดมหาธาตุ
1071. แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการจัดกิจกรรมธนาคารโรงเรียนวัดหนองใหญ่ โดยใช้เทคนิค P-D-C-A   โรงเรียนวัดหนองใหญ่
1072. โครงการต้นแบบห้องเรียนสู้ฝุ่นในพื้นทีกรุงเทพมหานคร   โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์
1073. ศิลปะภาพปะติดจากเศษวัสดุธรรมชาติ   โรงเรียนนีลราษฎร์อุปถัมภ์
1074. โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย   โรงเรียนวัดมงคลวราราม (สมพรพสกสรรค์)
1075. การสวดโอ้เอ้วิหารราย เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการอ่าน การใช้เสียงที่ถูกต้องตามทำนองสวดและเพื่อเป็นพื้นฐานในการขับร้องเพลงประเภทต่างๆ   โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า
1076. โครงการจัดเก็บกล่องนม   โรงเรียนวัดลานบุญ
1077. โรงเรียนปลอดขยะ (Zero   โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
1078. โครงการโรงเรียนต้นแบบ"ห้องเรียนสู้ฝุ่น"   โรงเรียนจินดาบำรุง
1079. โครงการศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงแห่งสุขภาพ (ARMY HEALTHY CENTER) EP2: AHOC หน่วยรบพิเศษ RRSC   โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม
1080. การบูรณาการแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติเพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตแบบพอเพียงในเด็กปฐมวัย   โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
1081. มารยาทงามตามแบบไทย   โรงเรียนการเคหะท่าทราย
1082. TO BE NUMBER ONE   โรงเรียนวัดบางนาใน
1083. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางนาฏศิลป์   โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
1084. โครงการกินดี อยู่ดี ด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง   โรงเรียนประชาภิบาล
1085. งานอาชีพตามกลุ่มสนใจ   โรงเรียนคลองกุ่ม(เสรีไทย อนุสรณ์)
1086. โรงเรียนวิถีพุทธ   โรงเรียนสังฆประชานุสสรณ์
1087. การสวดมนต์   โรงเรียนวัดประยุรวงค์
1088. โครงการชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ
1089. การส่งเสริมทักษะมารยาทงามตามแบบไทยโดยใช้ PDCC   โรงเรียนวัดกำแพง
1090. โรงเรียนมีความสะอาด   โรงเรียนวัดพิกุล
1091. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย   โรงเรียนวัดลานบุญ
1092. ส่งเสริมการอ่านสู่ความเป็นเลิศ   โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)
1093. โครงการธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ   โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอุทิศ)
1094. การพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนได้   โรงเรียนคลองสอง
1095. การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)   โรงเรียนวัดหัวลำโพง
1096. โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   โรงเรียนเพชรถนอม
1097. โครงการนกน้อยในกรงทอง (การแก้ไขปัญหาการอ่าน)   โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์
1098. พัฒนาการอ่านและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   โรงเรียนวัดอู่ตะเภา
1099. กิจกรรมธนาคารโรงเรียนกับการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงโดยใช้เทคนิค P-D-C-A ปีการศึกษา 2565   โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์
1100. ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สู่อาชีพ   โรงเรียนวัดบางสะแกนอก
1101. กิจกรรมสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ (ทุกวันพระ)   โรงเรียนซอยแอนเนกซ์ (กาญจนาภิเษก 2)
1102. โครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม)   โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์
1103. ดาวคนองไหว้งามตามแบบไทย   โรงเรียนวัดดาวคนอง
1104. ลูกลำไทร เป็นผู้มีคุณธรรม น้อมลำวิถีพอเพียง   โรงเรียนอิสลามลำไทร
1105. เรื่อง “รู้ รักษ์ มวยไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน”   โรงเรียนวิชูทิศ
1106. สัมพันธ์ชุมชน   โรงเรียนบึงขวาง (มหาดไทยอุปถัมภ์)
1107. โครงการบูรณาการการเรียนรู้สู่โครงงาน   โรงเรียนวัดโพธินิมิตร
1108. ชีวิตสดใส ใส่ใจการออม   โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์
1109. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย   โรงเรียนวัดช่องนนทรี
1110. กิจกรรมปฐมวัยอะไรกัน รู้ทันปฐมวัย   โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล)
1111. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Child Centred Education : CCE)   โรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ์)
1112. กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่   โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี
1113. โครงการโรงเรียนคุณธรรม   โรงเรียนวัดศาลาแดง
1114. การพัฒนาทักษะการอ่านด้วยบันได ทักษะ 4 ขั้น ของ อ.ศิวกานท์ ปทุมสูติ   โรงเรียนวิชากร
1115. กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย   โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
1116. การพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียน   โรงเรียนวิชากร
1117. การพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนด้วยบันไดทักษะ 4 ขั้น ตามหลักการบันไดทักษะ 4 ขั้น ของ อาจารย์ศิวกานท์ ปทุมสูติ   โรงเรียนคลองบางพรหม
1118. โครงการเกษตรปลอดภัยสร้างวิถีชีวิตพอเพียง   โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล
1119. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการอาหารเช้าและกลางวัน   โรงเรียนบ้านขุนประเทศ
1120. ชุดปลูกต้นไม้ : รู้จักรักษ์พืช (โครงการสวนไม้ในเมือง)   โรงเรียนวัดใหม่อมตรส
1121. สถานศึกษาปลอดภัย   โรงเรียนวัดจักรวรรดิ์
1122. โครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของโรงเรียนวัดสีชมพู สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5   โรงเรียนวัดสีชมพู
1123. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School   โรงเรียนวัดโพธิ์ (ราษฏร์ผดุงผล)
1124. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)   โรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์
1125. รูปแบบการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนบ้านบางกะปิ (ฺฺBANBANG-KAPI GENIUS MODEL)   โรงเรียนบ้านบางกะปิ
1126. ส่งเสริมความสามารถด้านกีฬาเปตองสู่ความเป็นเลิศ   โรงเรียนวัดสารอด
1127. โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ   โรงเรียนวัดทุ่งครุ
1128. โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)   โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย
1129. ส่งเสริมกีฬากระโดดเชือก   โรงเรียนวัดดวงแข
1130. เด็กดีศรีบ้านนายผล   โรงเรียนบ้านนายผล (แม้นสุวรรณอุปถัมภ์)
1131. เทคนิคการบริหารงานวิชาการแบบเป็นทีม (กรณีการสอบชิงทุนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2) สู่ผลสำเร็จ โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2565   โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์
1132. โครงงานทักษะอาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   โรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือ
1133. สิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 7 step   โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์
1134. โครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในโรงเรียนศิริวังวิทยาคาร   โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร
1135. ชมรมนาฏศิลป์   โรงเรียนวัดโพธิ์แก้ว (กระวลราษฎร์วิทยา)
1136. โครงการโรงเรียนความดีมาตรฐานสากล   โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง
1137. โรงเรียนปลอดภัย   โรงเรียนวัดยานนาวา
1138. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ   โรงเรียนวัดช่องนนทรี
1139. การพัฒนานักเรียนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการลูกเสือ   โรงเรียนงามมานะ (แผน-ทับอุทิศ)
1140. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   โรงเรียนวัดเกาะ
1141. โรงเรียนคุณธรรม 4R   โรงเรียนวัดคฤหบดี(จันทรสถิตย์)
1142. โรงเรียนคุณธรรม 4R   โรงเรียนวัดคฤหบดี(จันทรสถิตย์)
1143. โรงเรียนส่งเสริมรักการอ่าน   โรงเรียนวัดทองนพคุณ
1144. โครงการ โรงเรียนวัดสิตารามปลอดขยะ (Zero Waste at Sitaram School)   โรงเรียนวัดสิตาราม
1145. โครงการโรงเรียนรักษ์โลก   โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร
1146. โรงเรียนวัดสิตารามปลอดขยะ (Zero Waste at Sitaram School)   โรงเรียนวัดสิตาราม
1147. โครงการโรงเรียนสองภาษา ( ไทย – จีน )   โรงเรียนราชบพิธ
1148. ฟิตสนุกอย่างมีความสุข กับคีตะมวยไทย   โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก
1149. ไหว้งาม ตามวิถีไทย ทักทาย ธรรมสวัสดี   โรงเรียนวัดสน
1150. ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน   โรงเรียนคลองทวีวัฒนา (ทองน่วมอนุสรณ์)
1151. โครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเลิศ   โรงเรียนวัดลำกระดาน
1152. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ   โรงเรียนวัดลำกระดาน
1153. การจัดการเรียนรู้โดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน   โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
1154. พัฒนาศักยภาพดนตรี   โรงเรียนสวนลุมพินี
1155. KLONGKAJA Model เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และการจัดการขยะในโรงเรียน ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   โรงเรียนคลองกะจะ
1156. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาเปตอง   โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม
1157. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาเปตอง   โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม
1158. "รักษาสิ่งแวดล้อม"   โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์