สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
Department of Education
โครงการลูกเสือช่อสะอาดราชบพิธ
โรงเรียนราชบพิธ
กระบวนการพัฒนา
รายงานผลการดำเนินงานโครงการลูกเสือช่อสะอาดราชบพิธ ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อรายงานผลการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมตามโครงการลูกเสือช่อสะอาดราชบพิธ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการลูกเสือช่อสะอาดราชบพิธ ประจำปีการศึกษา 2561 ได้แก่บุคลากรทางการลูกเสือ จำนวน 13 คน ลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญ จำนวน 129 คน ในจำนวนนั้นมีลูกเสือสามัญช่อสะอาด 29 คน โครงการลูกเสือช่อสะอาดราชบพิธ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการกระทำอย่างเปิดเผยโปร่งใส การเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น ความซื่อสัตย์ สุจริต ความเป็นพลเมืองดี และการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต การคดโกง เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และสร้างจิตสำนึกที่ดีในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต และการป้องกันการทุจริตตามระบอบประชาธิปไตย เพื่อปลูกฝังคุณค่าความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและต่อประเทศชาติ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต และการป้องกันการทุจริต ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจการของลูกเสือ วิธีทางการลูกเสือ อันจะส่งผลให้ประเทศชาติมีการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยใช้กิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาลูกเสือ จำนวน 9 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ ระดับลูกเสือโท โดยใช้หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด 2)กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ๓) พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 4) กิจกรรมอบรมหลักสูตรลูกเสือสามัญช่อสะอาด 5) กิจกรรมรณรงค์ลูกเสือช่อสะอาดต่อต้านคอรัปชั่น 6) พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 7) กิจกรรมโครงงานคุณธรรมนำวิถีพอเพียง 8) กิจกรรม ๑๐๐ ล้านความดี และ 9) กิจกรรมลูกเสือช่อสะอาดรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 2) พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 3) กิจกรรมอบรมหลักสูตรลูกเสือสามัญช่อสะอาด 4) กิจกรรมโครงงานคุณธรรมนำวิถีพอเพียง 5) กิจกรรมลูกเสือช่อสะอาดรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่กำลังดำเนินการ มี 2 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด และ2)กิจกรรม ๑๐๐ ล้านความดี และกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการมี 2 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมรณรงค์ลูกเสือช่อสะอาดต่อต้านคอรัปชั่น จะจัดขึ้นในวันที่ 6 กันยายน 2561 2) พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า จะจัดขึ้นในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วยแบบสอบถามและแบบประเมิน เก็บรวบรวมข้อมูลวิธีตอบแบบสอบถาม แบบประเมินผล วิเคราะห์ข้อมูล เชิงประมาณด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( )

ผลจากการปฏิบัติ
ผลการประเมินและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้ 1) กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มีลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ทั้งหมด 129 คน กิจกรรมประกอบไปด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทและผลร้ายของยาเสพติดให้กับนักเรียนโรงเรียนราชบพิธรวมถึงบุคลากรภายในโรงเรียน การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดภายในชุมชนราชบพิธ ชุมชนช่างหล่อ และชุมชนใกล้เคียง ประเมินกิจกรรมพบว่าผลภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด ( = 4.5๓) สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ( = 4.74 ) รองลงมาคือ ด้านสาระความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ( = 4.7๖๘) ซึ่งมีความ พึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 9๐.6๘ 2) พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ มีบุคลากรทางการลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรม 12 คน ลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ทั้งหมด 129 คน กิจกรรมประกอบไปด้วยการปฏิญาณตนและ สวนสนาม มอบรางวัลแก่ผู้บังคับบัญชาและลูกเสือ และบำเพ็ญประโยชน์ ประเมินกิจกรรมพบว่าผลภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด ( = 4.46) โดยภาพรวมในการจัดกิจกรรมลูกเสือนักเรียนมีความภาคภูมิใจในการทำกิจกรรมมีความพึงพอใจมากที่สุด ( = 4.68 ) รองลงมาคือ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ( = 4.55) ซึ่งมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 89.20 3) กิจกรรมอบรมหลักสูตรลูกเสือสามัญช่อสะอาด มีบุคลากรทางการลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรม 12 คน มีวิทยากรภายนอก 1 คน มีลูกเสือสามัญเข้าร่วมการอบรมจำนวน 29 คน ลูกเสือที่มีเวลาในการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการอบรม จำนวน 29 คน และมีลูกเสือผ่านการประเมินผล จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 100 4) กิจกรรมโครงงานคุณธรรมนำวิถีพอเพียง เป็นการนำความรู้จากการอบรมนักเรียนแกนนำโครงการโรงเรียนคุณธรรมมาจัดทำโครงงานคุณธรรมซึ่งเกิดจากปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำ ซึ่งในปีการศึกษา 2561 มีโครงงานคุณธรรมที่จัดทำโดยลูกเสือช่อสะอาด 4 โครงงาน คือ 1) โครงงาน 2 คน 2 คิว ซึ่งแก้ปัญหาการเข้าห้องน้ำในระหว่างเรียนของนักเรียน แก้ปัญหาความไม่มีระเบียบวินัย และส่งเสริมคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ ความอดทนอดกลั้น ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในเรื่องของการใช้ห้องน้ำในระหว่างการจัดการเรียนการสอน 2) โครงงานจิตอาสาพาข้ามถนน เพื่อลดอุบัติเหตุในการข้ามถนน รวมถึงการแก้ปัญหาการขาดวินัยความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งผู้ใช้รถและใช้ถนน โดยการอาสาโบกธงบริเวณทางม้าลายให้นักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปข้ามถนนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 3) โครงงานอ่านทุกคำจำทุกประโยค เป็นการแก้ปัญหาการไม่สวดมนต์ ไม่ท่องคำปฏิญาณตน ไม่ร้องเพลงมาร์ชโรงเรียนรวมถึงคำขวัญต่างๆ และแก้ปัญหาการท่องแบบผิดๆของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 โดยจัดทำพาวเวอร์พอยท์นำเสนอข้อมูลต่างๆฉายบนจอโปรเจคเตอร์ ให้นักเรียนได้อ่านและท่องในช่วงกิจกรรมเข้าแถวตอนเช้า และ4) โครงงานกินให้หมดงดจดงดชั่ง เป็นการแก้ปัญหาเรื่องการรับประทานอาหารไม่หมด ขาดความรับผิดชอบ โดยจะมีการชั่งน้ำหนักเศษอาหารของแต่ละสายชั้นและจดบันทึก ในทุกๆสิ้นเดือนจะมีการมอบรางวัลสำหรับห้องที่ไม่มีเศษอาหารหรือเศษอาหารเหลือน้อยที่สุด 5) กิจกรรมลูกเสือช่อสะอาดรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นกิจกรรมในด้านรักษาความสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการเก็บขยะ ดูแลรักษาต้นไม้ภายในและภายนอกโรงเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมคลองสวยน้ำใสด้วยการเทน้ำหมักชีวภาพลงในคลองร่วมกับโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ การเข้าร่วมกับสำนักงานเขตพระนครและบริษัทเทเวศประกันภัยในกิจกรรมพระนครยิ้ม เก็บขยะในเวลา 7.00 น. รวมถึงกิจกรรมอื่นๆที่จัดขึ้นในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่10 วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ วันสถาปนาคณะลูกเสือไทย วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เป็นต้น และในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนได้รับธงและแบดจ์จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) การการผ่านการเมิมโครงการลูกเสือช่อสะอาด

เอกสารเพิ่มเติม :[ดาวน์โหลดเอกสาร]