สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
Department of Education
โครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในโรงเรียนศิริวังวิทยาคาร
โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร
กระบวนการพัฒนา

ผลจากการปฏิบัติ
ภาวะโภชนาการของเด็กอ้วนดีขึ้นและสามารถประหยัดน้ำได้