สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
Department of Education
เรียนรู้คู่โขน
โรงเรียนวัดพระพิเรนทร์
กระบวนการพัฒนา

ใช้กระบวนการ PDCA ในการจัดการเรียนการสอน คือ Plan (วางแผน), Do (ปฏิบัติ), Check (ตรวจสอบ) และ Act (การดำเนินการให้เหมาะสม) 

Plan (วางแผน) คือการวางแผนการดำเนินการ เพิ่มการเรียนการสอน ใน กิจกรรมเสริมหลักสูตรกิจกรรมชุมนุม และวางแผนจัดกิจกรรม โครงการที่ส่งเสริม โดยนำวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถานศึกษามาทบทวนและตั้งวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนอย่างเป็นระบบในการเรียนรู้คู่โขน

Do (ปฏิบัติ) คือ การถ่ายทอดสู่การปฎิบัติ กิจกรรมเสริมหลักสูตรกิจกรรมชุมนุม และวางแผนจัดกิจกรรม โครงการที่ส่งเสริม

Check (ตรวจสอบ) การเรียนรู้ทบทวนจาการปฎิบัติ กิจกรรมเสริมหลักสูตรกิจกรรมชุมนุม และวางแผนจัดกิจกรรม เรียนรู้คู่โขน

Act (การดำเนินการให้เหมาะสม) การบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ

-ประเมินผลการเรียนรู้คู่โขน ของโรงเรียน

-ประเมินผลความพึงพอใจ ในการจัดกิจกรรม โครงการที่ส่งเสริมการเรียนรู้คู่โขน

-ผู้บริหารคณะครูในแต่ละระดับชั้นติดตามผลการส่งเสริมการเรียนรู้คู่โขน และนำผลการดำเนินการมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาจัดกิจกรรมในปีถัดไป ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงผลงานทั้งภายในสถานศึกษาและเครือข่ายภานนอกสถานศึกษา มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการเรียนรู้คู่โขน


ผลจากการปฏิบัติ

-นักเรียนทุกคนได้มีทักษะทางการเรียนรู้โขน

-ส่งเสริมผู้เรียนออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพดี

-พัฒนาระบบสมองในการควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกาย

-แสดงโขนได้

-อนุรักษ์โขนไทย