สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
Department of Education
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
โรงเรียนวัดพิชัยญาติ
กระบวนการพัฒนา
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชา (Interdisciplinary Integration) นั่นคือเป็นการบูรณาการระหว่างศาสตร์สาขาต่างๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (S) เทคโนโลยี (T) วิศวกรรมศาสตร์ (E) และคณิตศาสตร์ (M) ทั้งนี้ได้นำจุดเด่นของธรรมชาติตลอดจนวิธีการสอนของแต่ละสาขาวิชามาผสมผสานกันอย่างลงตัว

ผลจากการปฏิบัติ
1. โรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินจากโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ราวตากผ้าอัตโนมัติ จากการแข่งขันองค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น ณ จังหวัดร้อยเอ็ด 2. การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชน บนเวทีระดับนานาชาติ International Youth Robot Competition