สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
Department of Education
หนังสือทำมือ
โรงเรียนมีนบุรี
กระบวนการพัฒนา
1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำหลักสูตรการทำหนังสือทำ 2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน และกำหนดแนวทางจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนที่ตนเองรับผิดชอบและจัดทำกรอบการดำเนินงานเพื่อวางพื้นฐานให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นสู่การทำหนังสือทำมือ 3 จัดการอบรมให้ความรู้เรื่องเทคนิคการทำบัตรภาพสามมิติและหนังสือทำมือแก่คณะครูในโรงเรียน 4 ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 ส่งเสริมให้มีการจัดประกวดแข่งขันในโรงเรียน เช่น ในกิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมวันภาษาไทยและกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 6 ส่งเสริมให้ครูนำนักเรียนข้าร่วมการประกวดแข่งขันกับหน่วยงานนอกโรงเรียน 7 นำผลงานที่ได้รับรางวัลและผลงานของนักเรียนในโรงเรียนร่วมจัดนิทรรศการทั้ง ในและนอกโรงเรียน เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและเป็นการเผยแพร่ผลงานให้เกิดประโยชน์ต่อผู้สนใจ

ผลจากการปฏิบัติ
ครูทุกสาระการเรียนรู้ได้นำหนังสือทำมือเป็นสื่อในการเรียนรู้ และผู้เรียนสามารถผลิตหนังสือทำมือเพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ และมีรูปแบบที่หลากหลาย

เอกสารเพิ่มเติม :[ดาวน์โหลดเอกสาร]