สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
Department of Education
โครงการส่งเสริมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้แนวใหม่เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสาร ห้องเรียนไอสไตน์
โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส
กระบวนการพัฒนา
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรมแนวใหม่ (Speed English) สนับสนุน ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่านระบบปฏิบัติการ Android และเรียนรู้ผ่าน Application ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี

ผลจากการปฏิบัติ
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ