สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
Department of Education
โรงเรียนสองศาสนา
โรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่ง (มานะราษฎร์บำรุง)
กระบวนการพัฒนา
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การเรียนเรียนรู้และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ผลจากการปฏิบัติ
นักเรียนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข